იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გულიკო კაჟაშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 17.01.1989
მისამართი: ბათუმი ა. შანიძის 24, ბ. 4,
ელ-ფოსტა: g.kazhashvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 591 98 89 98
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 2012–2019 სამართლის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართლის დოქტორი, კერძო სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 2010–2012 სამართლის მაგისტრი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, (წარჩინების დიპლომი).
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართლის მაგისტრი, კერძო სამართალი.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 2006–2010 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლის ბაკალავრი, (წარჩინების დიპლომი).
განათლების მიმართულება, დარგი: კერძო სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი.

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 2021 (IX) – ასისტენტ პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი
 2. 2020-2021 - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი.
 3. 2019 (VIII) – აჭარის რეგიონის იურიდიული სამსახურის უფროსი, შპს ,,გორგია’’, ბათუმი, საქართველო
 4. 2015 (X) -2019 (VII) -  მთავარი იურისტი, შპს ,,ბი ემ სი გორგია’’, ბათუმი, საქართველო
 5. 2015 (VI)-2015 (IX) – შესყიდვების კოორდინატორი, ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ბათუმი, საქართველო
 6. 2014(I)–2014(XII)   თავმჯდომარის სამდივნოს უფროსი, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. ბათუმი, საქართველო;
 7. 2013(II-XII)– თავმჯდომარის თანაშემწე, თვითმმართველი ქალაქის-ბათუმის საკრებულო. ბათუმი, საქართველო;
 8. 2013(XI)–    ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველი გენდერული თანასწორობის საკითხებში, ბათუმი, საქართველო;
 9. 2012(XI–2013 I)–საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგი, ბათუმი, საქართველო;
 10. 2011(V–2012XII)–წამყვანი სპეციალისტი, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი, საერთაშორისო ურთიერთობათა და სამეცნიერო კვლევათა დეპარტამენტი, საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილება. ბათუმი, საქართველო;
 11. 2010(XII-V)– სპეციალისტი, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი, საერთაშორისო ურთიერთობათა და სამეცნიერო კვლევათა დეპარტამენტი, საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილება. ბათუმი, საქართველო;
 12. 2010(IV-XI)–საპარლამენტო პროგრამის თანამშრომელი, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI), თბილისი, საქართველო;
 13. 2009(VII-III)–არბიტრის თანაშემწე, ‘’თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტი’’, თბილისი, საქართველო;
 14. 2009(V-VI)–სტაჟიორი, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, თბილისი, საქართველო;
 15. 2009(IV-V)_ სტაჟიორი, სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის პროექტი, თბილისი, საქართველო.

შეთავსებით

 1. 2019 (XII) – სასამართლოს მედიატორი, გაეროს განვითარების პროგრამა და ევროკავშირი საქართველოსთვის, მედიაცია და არბიტრაჟი, საქართველო.
 2. 2019 (VII) –პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი, სსიპ ,,განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი’’.
 3. 2016 (XI) საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ტრენერი, მოდული:
 1. ,,სამოქალაქო დავების განხილვის თავისებურებები სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოებში’’;
 2. ,,ადამიანის უფლებები ადმინისტრაციული წარმოებისას’’;
 3. ,,გარიგებები, საცილო გარიგებები’’;
 1. 2014(IX)     მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის სკოლა, ბათუმი, საქართველო; (ტურიზმის სამართალი, სანივთო სამართალი, საოჯახო-მემკვიდრეობითი სამართალი)
 2. 2014(IX)     მოწვეული ლექტორი, გრიგოლ რობაქიძის უნივრესიტეტი – ალმა მატერი; ბათუმი, საქართველო (შესავალი სამოქალაქო სამართალში, სანივთო სამართალი, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი)
 3. 2011(IX)–    მოწვეული ლექტორი, იურიდიული ფაკულტეტი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო; (შესავალი სამოქალაქო სამართალში, სანივთო სამართალი, ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი, სახელშეკრულებო სამართალი, კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები, სამოქალაქო სამართლის პროცესი)
 4. 2013(II)–    ტრენერი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული არბიტრაჟის სასწავლო ცენტრი, ბათუმი, საქართველო;
 5. 2013(I-VI)–  სკოლა ევრო-2000, კურსი - სამართლის ზოგადი მიმოხილვა, ბათუმი, საქართველო;
 6. 2012(VI-IX)– სტაჟიორი, აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტი, ბათუმი, საქართველო
 7. 2011(X)-2012(II)– სამოქალაქო სამართლის სპეციალისტი, ერისთავის იურიდიული ჯგუფი, კვალიფიკაცია სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი. ბათუმი, საქართველო.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში, სამართლის ჟურნალი, N#1, 2018, უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 2. სარჩელის უზრუნველყოფისა და უზრუნველყოფის გარანტიის როლი საქმის წარმოებაში, სამართლის ჟურნალი, #1, 2016, უნივერსიტეტის გამომცემცლობა
 3. საარბიტრაჟო შეთანხმების სამართლებრივი შედეგების გავრცელება მესამე პირებზე, სტუდნეტური კონფერენცია, ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი, 29.09.2014
 4. საპროცესო უზრუნველყოფა სამოქალაქო მართლმსაჯულების განხორციელების პრინციპებთან მიმართებაში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესსორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 15.07.2014
 5. კერძო და საჯარო სამართლის გამიჯვნის პრინციპები. ზურაბ ახვლედიანი 80, საიუბილეო გამოცემა, თბილისი 2013. http://www.library.court.ge/upload/4379.pdf
 6. საარბიტრაჟო შეთანხმების სამართლებრივი შედეგების გავრცელება მესამე პირებზე. http://nccl.ge/m/u/ck/files/Geo_Comm_Law_Review_2013.pdf
 7. სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები და მათი შედარებითსამართლებრივი ანალიზი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია, თბილისი 2012
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. მომხსენებელი - მეორე საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში’’, 23-24 სექტემბერი 2021 წელი ბათუმი, საქართველო

 1. მომხსენებელი - ,,სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებების მიმართება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებთან,, ევრაზიის მეცხრე მულტიდისციპლინარური ფორუმი, ბათუმი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, 4-5 სექტემბერი, 2019 (სამუშაო ენა ინგლისური)
 2. მომხსენებელი - ‘’ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული და კონსტიტუციური სტანდარტები’’ – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის, ვურცბურგის იულიუს-მაქსიმილიანეს უნივერსიტეტისა და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთობილი საზაფხულო სკოლა, აგვისტო 2019 (სამუშაო ენა ინგლისური)
 3. Procedural Guarantee in the Implementation Principles of Civil Justice, http://lawpoliticsconference.com/admin/editor/uploads/files/IACLPM%202015%20Proceedings.pdf
 4. The Role of Preservation of Evidences and Procedural Guarantee in Civil Procedure. Batumi International Conference on Law and Politics, Batumi, Georgia, 22-23 August, 2014.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2019 (III 23-24) – საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ადმინისტრაციული ხელშეკრულება. ტრენერი მაია კოპალეიშვილი. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ბათუმი
 2. 2017 (IX 14-15)  - კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციის პროცესში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი.
 3. 2016 (XII 3 – 4) – სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგია, ტრენერი დილეინ სვენსონი, სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი USAID – ის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროექტთან (PROLoG) ერთად, თბილისი, საქართველო
 4. 2016 (XI 26-27) -  საკვირაო სემინარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ყვარელი, საქართველო
 5. 2016 (VII 9) – საარბიტრაჟო განხილვის თავისებურებანი და უპირატესობები, ტრენერი    ლაშა ნოდია, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ბათუმი
 6. 2016 (VI 27) – ვადები და ხანდაზმულობა სამოქალაქო სამართალში, ტრენერი ნუნუ კვანტალიანი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ბათუმი
 7. 2016 (VI 23) – სახელშეკრულებო სამართალი, ტრენერი ლევან ჯანაშია, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ბათუმი
 8. 2016 (IV 9) – საბანკო გარატია, ტრენერი ნინო ლიპარტია, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ბათუმი
 9. 2015 (VII 9) – ვინდიკაციური და კონდიქციური სარჩელების ურთიერთმიმართება, ტრენერი ლევან ჯანაშია, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ბათუმი
 10. 2014(IV 24-26)–გენდერული ბიუჯეტის ინსტრუმენტები და მეთოდები ადგილობრივი ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი. ბათუმის გენდერული საკონსულტაციო საბჭო.  ბათუმი, საქართველო;
 11. 11. 2014(1)–    გენდერული საკითხების ინტეგრირება სახელწიფო პოლიტიკაში. UN Woman, Project funded by the European Union. თბილისი, საქართველო;
 12. 12. 2014–      გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი, თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის საკრებულო, ბათუმი, საქართველო;
 13. 13. 2013(IX)–   ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში საკადრო პროცესების შეფასების მეთოდოლოგია, საერთაშრისო გამჭვირვალობა საქართველო, ბათუმი, საქართველო;
 14. . 2010 (XII)  ადვოკატის ლიცენზია სამოქალაქო სპეციალიზაციით
 15.  2010(X)–    ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სტანდარტები, ევროპის უნივერსიტეტი ვიადრინა, ფრანქფურტი, გერმანია;
 16.  2009(XI)–   მხარის გუნდებს შორის პირველი ადგილი. (საუკეთესო კასატორები), საქართველოს უზენაესი სასამართლო, USAID ამერიკელი ხალხისგან, საქართველოს იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია, თბილისი, საქართველო;
 17.  2009(X 16-18)–სემინარები მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამართალში, ELSA (ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია) თბილისი, საქართველო.
 18.  2009(II 20-22)_ტრენინგი სემინარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სტანდარტებზე, ევროპის საბჭო, თბილისი, საქართველო;
 19. 2009(I24-27)_   თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო საერთაშორისო ზამთრის სკოლა ’’გლობალური ფინანსური კრიზისი: ”მითი თუ რეალობა’’, თბილისი, საქართველო;
 20.  2008(XI 17-20)_პროფესიული ეთიკის კურსი იურისტებისათვის (American Bar Association), თბილისი, საქართველო;
 21. 2008(VII-VIII)   ამერიკული კვლევის ფონდი, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტი და ჩარლზის უნივივერსიტეტი, ამერიკული ინსტიტუტი პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სწავლებაზე, პრაღა, ჩეხეთი;
 22.  2008(VIII 22-29)_თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა, საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ’’ეკონომიკურ ზრდაზე’’, ბაზალეთის კომპლექსი, საქართველო;
 23. 2008(VI-VII)_   სახელშეკრულებო სამართლის სასერტიფიკატო კურსი(GLSA) თბილისი, საქართველო;
 24. 011-2012   წარჩინებულ სტუდენტთა წახალისების პროგრამა, შიდასაუნივერსიტეტო დაფინანსება, თბილისი, საქართველო;
 25. 2007-2009  საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი, თბილისი, საქართველო;
 26. 2009-2010   საქართველოს სახელმწიფო სტიპენდიანტი, თბილისი, საქართველო
 27. 2006       ჯილდო _ “საუკეთესო კანონის ავტორი”,  YMCA, N.C. ახალგაზრდა კანონმდებლები,, ჩრდილოეთ კაროლინა, ამერიკა;
 28. 2005       ფინალისტი _ გაცვლითი პროგრამა  FSA FLEX the USA, თბილისი, საქართველო.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური – თავისუფლად

რუსული – კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Ms. Office, Ms. Word, Ms. Excel, Power Point, Internet

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა