იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გიგა ფარტენაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 13/09/1993
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქუჩა, №105 ბ, ბინა 68.
ელ-ფოსტა: gigaphartenadze@gmail.com
ტელეფონი: 551575729
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 2011-2015 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, კვალიფიკაცია იურისტი;
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 2015-2017 წწ. სამართლის მაგისტრი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამაგისტრო პროგრამა სამართალი, სპეციალიზაცია - საჯარო სამართალი;
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 2018-2021 წწ.საჯარო მმართველობის დოქტორი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, სპეციალობა საჯარო მმართველობა.
განათლების მიმართულება, დარგი: საჯარო მმართველობა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საჯარო მმართველობა.

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2022 წლიდან  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - ასისტენტ პროფესორი;

2. 2022 - 2023 წწ ევროპული პარლაენტი, საგარეო საქმეთა კომიტეტი, დელეგაციები და საპარლამენტო ასამბლეა - სტაჟიორი;

2. 2019 - 2022 წწ სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - მოწვეული მასწავლებელი;

3. 2014 წლიდან დღემდე  ა(ა)იპ დასავლეთის განვითარების ცენტრის -  აღმასრულებელი დირექტორი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ელექტრონული მთავრობის განვი­თარება, როგორც სა­ხე­ლმ­წიფო მმართველობის რეფორმირების ელემენტი აჭარის მაგ­ალ­ითზე, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული ,,სოცი­­ალურ მეცნიერებათა საკითხები“, 2015, 8, გვ. 33-51

2. რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი და მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი ელექ­ტრო­ნუ­ლი მთავ­რო­ბის კონ­ცეფ­ცი­ის ზო­გი­ერ­თი ას­პექ­ტი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული ,,სოცი­­ალურ მეცნიერებათა საკითხები“, თბილისი, გამომცემლობა უნივერსალი,  2016, 9, გვ. 102-120

3. ევ­რო­კავ­ში­რის ინტეგრაციის და უსა­ფრ­თხო­ე­ბი­ს პო­ლი­ტი­კის შეს­წავ­ლის თე­ო­რი­უ­ლ-მეთოდოლოგიური  სა­ფუძ­ვლე­ბი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული ,,სოცი­­ალურ მეცნიერებათა საკითხები“, თბილისი, გამომცემლობა უნივერსალი,  2016, 10, გვ. 75-104

4. სულიერი უსაფრთხოება საქართველოს  ეროვნული  უშიშროების სისტემაში, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული ,,სოცი­­ალურ მეცნიერებათა საკითხები“, თბილისი, გამომცემლობა უნივერსალი,  2016, 10, გვ. 140-157

5. ქალაქის სტრატეგიული მართვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული ,,სოცი­­ალურ მეცნიერებათა საკითხები“, თბილისი, გამომცემლობა უნივერსალი,  2017, 11, გვ. 13-31

6. ქალაქის სტრატეგიული მართვის პრინციპები, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული ,,სოცი­­ალურ მეცნიერებათა საკითხები“, თბილისი, გამომცემლობა უნივერსალი,  2017, 11, გვ. 59-72

7.  Development of Electronic Governance as an Element of Reforming State Governance According to the Adjarian Example,18th Int­ern­ational Conference on E-commerce, E-administration, E-society, E-education and E-technology, 2016, Amsterdam,  Netherlands. იხ. ბმული  https://waset.org/downloads/books/Amsterdam-The-Netherlands-May-12-13,--2016,-18-(5)-Part-VI.pdf

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  Problems concerning Legal Regulation of E-Governance in Georgia, 18th International Conference on e-Democracy, e-Gove­rnment and e-Society, Paris, France, 2016;

2.  Development of Electronic Governance as an Element of Reforming State Governance According to the Adjarian Example,18th Int­ern­ational Conference on E-commerce, E-administration, E-society, E-education and E-technology, 2016, Amsterdam,  Netherlands;

3.   Transatlantic Concert System,  18th Int­ern­ational Conference on Political Science and International Relations, 2016, Pragua, Czech Repulic

4. აჭარის რეგიონის სტატუსი კავკასიაში გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაციის კონტექსტში 1917-1921 წლებში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაციები კავკასიაში“,  საქართველი, ბათუმი, 2016 წელი.

5. პოლიტიკური განათლება საქართველოში: “არსებული მდგომარეობის ანალიზი და გამოწვევები, სამეცნიერო კონფერენცია, ისტორია და პოლიტიკური მეცნიერება, საქართველო, ბათუმი 2018 წელი.

6. ისტორია და პოლიტიკური მეცნიერება, სამეცნიერო კონფერენცია,  პოლიტიკური განათლება საქართველოში: “არსებული მდგომარეობის ანალიზი და გამოწვევები, საქართველო, ბათუმი 2018 წელი.

7.  The Problems of Formation of National Identities in the Countries of Eastern Europe and Central Asia, International Conference, Reporter. Georgia, Batumi 2019 Y.

8. “Legal Regulation of Religion and State Polices in Georgia”, Social and Economic Aspects of Education in Modern Society”, III International Scientific and Practical Conference, Warsaw, Poland, 2018.

9. I Place -  Section of Public Administration and E- Business, 87-TH Open International Student’s Scientific Conference, Georgia, Tbilisi 2019;

10.  II International Scientific and Practical Conference – “WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS” - Toronto, Canada, 2020;

11.. Open Governance Challenges in Georgia, Open Gov Digital Youth Summit, Oral Representative  – October 27 & 28, 2020 Y

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2016 – 2017წ. საქართველოს ბანკის, ფონდ „სიცოცხლის ხის“ მიერ გამოცხადებული, სოციალური მეწარმეობის  საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული.

2. 2017 წ. - საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული, საპროექტო განაცხადი -  ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ადამიანის უფლებების ურთიერთმიმართების საკითხი.

3. 2020 - 2021 წწ  - შვედეთის ინსტიტუტის ახალგაზრდა პროფესიონალთა აკადემია - მალმოს უნივერსიტეტი;

 

4. 2022 - 03/04/2022 - ერასმუს + გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პირებისათვის, მურსიას უნივერსიტეტი.

5. 2022 - 01/11/2022 – 08/11 - ერასმუს + გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პირებისათვის,  ევორას უნივერსისტეტი. 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სტაჟირება

2014  01/02-30/07 -  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამრთლო;

2022 - 03/04/2022 - 07/04 ერასმუს + გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პირებისათვის,  მურსიის უნივერსიტეტი, მურსია, ესპანეთი

2022 - 01/11/2022 – 08/11 ერასმუს + გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პირებისათვის, ევორას უნივერსიტეტი, ევორა, პორტუგალია.

2022 - 2023 წწ ევროპული პარლაენტი, საგარეო საქმეთა კომიტეტი, დელეგაციები და საპარლამენტო ასამბლეა - სტაჟიორი, ბრიუსელი, ბელგია. 


ტრეინიგები

2012 წლის 13 დეკემბერი, თბილისი, საზოგადოებასთან ურთიერთობები და ღონისძიების მართვა;

2013 წლის 15-16 თებერვალი, „ეფექტური კომუნიკაცია-საჯარო გამოსვლის ტექნიკა, საქართველოს ახალგაზრდული პარალამენტი“, საქართველო,თბილისი;

2013 წელი 20-21 მარტი, ბაკურიანი,  საქართველო, საჯარო გამოსვლის ხელოვნება, ლიდერობა და კომუნიკაცია, საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი, (სამუშაო ენა ინგლისური);

2014 -  International forum of European Youth Parliament (EYP) held in Umea, the Sweden;

2015 წლის 24-25, მარტი- გენდერი და მედია (სამუშაო ენა ინგლისური);

2015 წლის 17-19, მაისი -  ბათუმი,   ეფექტური ლობირება  (ინგლისურ ენაზე);

2015 წლის 23-25 ივნისი, ბათუმი,  „საგრანტო პროექტების წერა, ლიდერობა და კომუნიკაცია; (სამუშაო ენა ინგლისური);

2016 წ. 5-7 სექტემბერი, საერთაშორისო საზაფხულო უნივერსიტეტი -  "Nuclear Non-proliferation and Nuclear security: Global Challenges and Opportunities", ბათუმი, საქართველო, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2016 წ. 3-9 დეკემბერი - დემოკრატიის ბანაკი "იდენტობა";

2016 წ. 16 – 20 დეკემბერი - საქართველოსს ბანკი - სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზება, განვითარება და ხელშეწყობა;

2017 წ. 8 – 14 თებერვალი - რეგიონალური ტრენერი - „ახალგაზრდები და მათი როლი სამოქალაქო ცხოვრებაში “;

2017 წ. 22 მარტი -  საჯარო ლექცია - „აჭარის ა.რ უსაფრთხოება, რეგიონში მიმდინარე პროცესების პარალელურად“, მომხსენებელი;

2018 წ. 12–13 სექტემბერი - ბათუმის მე-3 საზაფხულო უნივერსიტეტი, მომხსენებელი - „ბირთვული გაუვრცელობლობის და გლობალური უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“, საქართველო, ბათუმი;

2019 წ. 8-10 მარტი - სამართლის სკოლა „ევროკავშირის სამართალი“ - ტრენერი, The European Law Students Association, საქართველო, ბათუმი;

2019 წ. 17-18 მაისი - საზაფხულო სკოლა:  „მეტი ევროპა საქართველოში“ -  ტრენერი, საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ;

2020  წ. – 20 – 27 აგვისტო -  „საარჩევნო განვითარების სკოლა“ - ახალგაზრდული  ბანაკი;
 

13/11/2021 – 20/11/2021 – „ბათუმის მე-6 საერთაშორისო საზაფხულო უნივერსიტეტი ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ“ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭო შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურთან თანამშრომლობის შესახებ;
 
  20/04/2021 – 23/05/2021 - აკადემიური წერის პროექტი: როგორ გამოვაქვეყნოთ ნაშრომები საერთაშორისო ჟურნალებში”, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭო შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების ორგანოსთან თანამშრომლობით;
 
   06/2021 – 06/2021 – „სემინარი მრავალფეროვნების, ინკლუზიისა და თანაბარი შესაძლებლობების შესახებ თავდაცვისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში“, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საბჭო, ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოსთან თანამშრომლობით;
 
  08/2022 – 08/2022 - "ბათუმის მე-7 საზაფხულო უნივერსიტეტი 2022 - ბირთვული უსაფრთხოება რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ: ახალი გამოწვევები და რისკები" ბათუმი, საქართველო,

05/2022 – 05/2022 - სასწავლო კურსი - "კრეატიულობა და ინოვაცია", BSU / BSK ბათუმი, საქართველო

06/2022 – 06/2022 – სასწავლო კურსი – „კარიერული სტრატეგია“
BSU / BSK ბათუმი, საქართველო
 
11/2022 – 11/2022 - ონლაინ ტრენინგი „ახალი პროგრამა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ“ დიდი ბრიტანეთის მთავრობა / UNDP, თბილისი, საქართველო
 
09/2022 – 09/2022 – IFES Georgia ტრენინგი – „სამოქალაქო განათლების ეფექტური სწავლების მეთოდოლოგია“
USAID / IFES, თბილისი, საქართველო
 
  06/2022 – 06/2022 ტრენინგი - "ცნობიერების ამაღლება კიბერ-ჰიგიენის საკითხებში" USAID / IFES ბათუმი, საქართველო

 

უცხო ენების ცოდნა:

 

 

სხვა ენები

გაგება

ლაპარაკი

წერა

მოსმენა

კითხვა

ინტერაქტიული საუბარი

საუბრის გააზრება

 

ინგლისური

C1

C1

C1

C1

C1

 

ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია

რუსული

C 1

C 1

C 1

C 1

C 1

 

 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
  • Microsoft Office,  Microsoft Excel
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Publisher
  • Microsoft Word
  • Presentations
  • Desktop Publishing
  • Power Point

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა