იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლევანი ჯაყელი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 07.11.1974
მისამართი: ქ. ბათუმი, ცოტნე დადიანის ქ. 10, ბ. 81 ა
ელ-ფოსტა: l.jakeli@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577786622
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორთან გათანაბრებული/იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საერთაშორისო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, კერძოდ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და საერთაშორისო სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები და პრობლემები 

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2019 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;

2. 2012 -2019 წ.წ.  -  სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახლმწიფო საზღვაო აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

3. 2011 წლიდან  სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი

4. 2009-2012 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;

5. 2006 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;

6. 2004-2005 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;

7. 2002-2006 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიული ფაკულტეტის, საერთაშორისო სამართლის კათედრის მასწავლებელი;

8. 1995-1996 წ.წ. აჭარის არ ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტის იურისტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. "INTERNATIONAL RELATIONS: UKRAINE AND THE WORLD IN CONDITIONS OF MILITARY CHALLENGES". „LEGAL GROUNDS AND CONSEQUENCES OF REFUSING MILITARY AID TO UKRAINE IN ARMED CONFLICT AGAINST RUSSIA“. MAKARENKO SUMY STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTE OF HISTORY, LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS;  30.06.2022.

2. ლევან ჯაყელი, მურმან გორგოშაძე, სამეცნიერო კონფერენციის კრებული, Key defining aspects of the concepts of freedom of labor and the right of labor in Georgia, Х Международна науково-практична конференция «Правовове регулирование Суспилтних видносин в умовах сталого розвитку» 3. 2021.

3. ლევან ჯაყელიმ. გორგოშაძე, ო. ფარტენაძე, О месте и роли теоретико-правовых (общеправовых) дисциплин в системе высшего юридического образования, Studia Prawnoustrojowe, №54 გვ. 195-200, 2021.

4. ლევან ჯაყელი, გიორგი ჩახვაძე, იანის გრასისი, ჯეტტა აბგარიანი, Reconciling Conflicting Interests of Coastal and Riparian States: The Hard Case of Black Sea Straits, Socrates RSU, 2021, Nr., 1 (19). 195.–200. Lpp Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls.  2021

5.ლ. ჯაყელი, მ. გორგოშაძე, ლ. ჩიხლაძე. სამართლებრივი ჯერარსის თავისებურებები და როლი ნორმატიული         ქცევის   ჩამოყალიბებაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ. 13, #2, 2019 წ.                           (http://science.org.ge/bnas/vol-13-2.html

6. Право на самоопределение в контексте нового мирового правопорядка. Scientific reading devoted to V. M. Roretsky. The              National academyof sciences of Ukraine. Kiev, .2018. 

7. ხალხთა თვითგამორკვევის უფლების თანამედროვე გამოწვევები და მსი განხორციელების ძირითადი                               საერთაშორისო სამარტლებრივი ასპექტები. "სამართალი და მსოფლიო" (საერტაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი     ჟურნალი) #6, 05 12. 2017.

8. საზღვაო განათლების თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2015 წ.;

9. The Caucasus, Georgia - The General Questions of Regional Safety. International Conference on  Law and Politics. Conference Proceedings. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2014 წ.;

10. „Безопасность кавказского региона  - проблемы и перспективы сотрудничества“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2014 წ.;

11. Law and politics: Modern Aspects of Interconnections.European Appliaed Sciences. #6.  2013 წ.;

12. სამართლებრივი ცნობიერების შინაარსის განმსაზღვრელი ელემენტები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“.  2013 წ.;

13. სამართალსუბიექტურობა თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომები II,  სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია. თბილისი. 2011 წ.;

14. Безопасность Кавказа и современный международный правопорядок. Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы, и лингвистики стран черноморского бассейна. II. Благоевград-Батуми. 2011 წ.;

15. იურიდიული ანთროპოლოგიის საგნის საკითხისათვის. ანთროპოლოგია მომავლის მეცნიერება?!თბილისი. 2008 წ;

16. К вопросу международной правосубъектности транснациональных корпораций и индивидов. HOMO ESPERANS 3/2007/

Санкт-Петербург-Тбилиси-Батуми. 2007;

17. Современные теоретические и практические аспекты правосубъектности международных межправительственных организаций. მონოგრაფია. ბათუმი, 2006 წ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში - ფოკუსით სახელმწიფო ენის სწავლებასა და ეთნიკური უმცირესობის განათლებაზე. მოხსენება თემაზე: „განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებულ ბავშვთა განვითარებისთვის არსებული გარემოსა და სამართლებრივი რეგულირების გამოწვევები და შეფასება“. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 20-21.09. 2022. ახალციხე;

2. IV International Scientific-Practical Conference: "INTERNATIONAL RELATIONS: UKRAINE AND THE WORLD IN CONDITIONS OF MILITARY CHALLENGES". „LEGAL GROUNDS AND CONSEQUENCES OF REFUSING MILITARY AID TO UKRAINE IN ARMED CONFLICT AGAINST RUSSIA“. MAKARENKO SUMY STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTE OF HISTORY, LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS;  30.06.2022.

3.09-10.12.2021. Х Международна науково-практична конференция «Правовове регулирование Суспилтних видносин в умовах сталого розвитку», Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Key defining aspects of the concepts of freedom of labor and the right of labor in Georgia;

4.  Human rights and prospects of development of international mechanisms of protection of human rights, Protection of Children's rights in the context of the UN Convention: pedagogical, psychological, legal and information dimension. 23.11.2020.

5. Some legal aspects of restrictions of jurisdiction, on a part of state territories, Ukraine in conditions of reforming of         the legal system: modern realities and international experience, Kyiv, Ukraine. 02-07.04.2019.

6. “Self-determination right within the frameworks of the modern world law and order”, ХI International Scientific-practical conference “Scientific reading devoted to V.M. Koretsky” Kyiv, Ukraine.28.02.2018

7. 02-07.04.2019. Some legal aspects of restrictions of jurisdiction on a part of state territories. Ukraine in conditions of reforming of         the legal system: modern realities and international experience. Ternopil National Economic University.

8. 23-24.10. 2015 წ. - საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები. ბათუმი;

9. 23-24 აგვისტო 2014 წ. - The Caucasus, Georgia – The general questions of regional safety. ბათუმი;

10. 24-01.2014 წ. - ФЕДЕРАЛИЗМ И РЕГИНАЛИЗМ: приоритеты XXI века IV Международная научная конференция. ვლადიკავკასი;

11. 24-25.05.2013 წ. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუტაისი;

12. 27-28.07.2013 წ. - ACSS 2013 – INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES. სტამბული;

13. 23-24-09.2011 წ. - ФЕДЕРАЛИЗМ И РЕГИНАЛИЗМ: приоритеты XXI векаIII Международная научная конференция. ვლადიკავკასი;

14. 22.06.2011 წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია; 

15. 16.11. 2010 წ. - სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები . ბათუმი;

16. 27-28.09.2007 წ. - ФЕДЕРАЛИЗМ И РЕГИНАЛИЗМ: приоритеты XXI векаМеждународная научная конференция. ვლადიკავკასი.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2020-2023 - ბსუ - „აჭარის რეგიონის ეკომიგრანტების ადაპტაციის და ინტეგრაციის პრობლემები ადგილობრივ თემებში: გამოწვევები და გადაჭრის გზები (გურიის რეგიონის მაგალითზე) - ძირითადი პერსონალი.

2. 2019-2021 - ERAZMUS + „მედიაცია: ტრენინგი და საზოგადოებრივი ტრანსფორმაცია“ -მკვლევარი (მასწავლებელი).

3. 2013-2018 - TEMPUS - “Network of competence centers for development of cruise tourism in the black sea region” - მონაწილე პირი/მენეჯერი.

4.2017-2022 - ევროკავშირი # ENI/2016/381-129, „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" “Georgian Civil Society Sustainability Initiative” სოციალური მეცნიერებები - ექსპერტი.

5. 2015-2016 - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო, პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის - ექსპერტი.

6. 2013-2016 წ.  - 544326-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR;2013-5077/001-001 - “Promoting quality and recognition of transnational education in Armenia and Georgia”. მკვლევარი;

7. 2012-2014 წ. - USA AID, JILEPN729 12 211 3017 20 - „აღმოსავლეთ-დასავეთის მართვის ინსტიტუტის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროგრამა საქართველოში“ (EWMI-JILEP). სამეცნიერო ხელმძღვანელი.;

8. 2010-2013 წ. - 511065-Tempus-1-2010-1-DE-TEMPUS-SMGR - განათლების ინტერნაციონალიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანატლებლო დაწესებულებაში PICQA“. - განათლების ექსპერტი.

9. 2011 წ. - 5911 211 3016 20 USID (G-PAC) - “Public Policy Faculty Retreat “ East-west management Institute - პროფესორი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

თარიღ

კურსების/ტრენინგების დასახელებ

1

02-07. 2022

ბავშთა უფლებების პროფესიული განვითარების პროგრამა, UNICEF Representative in Georgia

ბავშვის უფლებების სერტიფიცირებული სპეციალისტი

2

2021

“Training on Diversity, Inclusion and Equal Opportunities in Defense and Security Institutions” organized by the Civil Council on Defense and Security, in cooperation with the Embassy of the Kingdom of Netherlands in Georgia.

3

11.2021

Has participated in the “6th Batumi International Summer University” organized by the Civil Council on Defense and Security and Shota Rustaveli Batumi State University, in cooperation with the Swedish Radiation Safety Authority

4

23-26.05. 2021

„ანტიდისკრიმინაციული სამართალი და შშმ პირთა უფლებების სამართალი:

USAID/PROLOG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ტრენერთა ტრენინგი.

5

01-25.12.2020

First International School of World Educational Practices «New Way» - Lectured on the following topics: 

  1. “The main vectors of education system of Georgia”;
  2. “Person and international law”.

5

2019-2020

მედიაციის საერთაშორისო ტრენინგი (საგრანტო პროექტის ფარგლებში) - საერთაშორისო სერტიფიცირებული მედიატორი

6

9-12.09.2015

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) – „სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა ტრენერის კურსი“

7

7-8.09.2015

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) – „სწავლების მეთოდები სამოქალაქო განათლებაში“

 

8

30.03.2015

“FDIS ISO 9001:2015. Internal auditor training.

9

28.02.2015

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი: „სამართლის სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგი“

10

04-06.03. 2015

FDIS ISO 9001:2015. Internal Auditor trading

11

28-29.06.20014

CELA: “პროექტის დაგეგმვა და მართვა”

12

5-8.08.2013

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) – „დემოკრატია და მოქალაქეობა“ სასწავლო კურსის ტრენერი

13

23-26.12.2012

პროექტი: „ბოლონიის პროცესის კვალდაკვალ“.

ტრენინგი: „კრიტიკული  და შემოქმედებითი აზროვნება და მათი ინკორპორაცია სილაბუსში.

14

22-26.10.2012

Requirements of ISO 9001:2008. Internal audit of Quality management system

15

6-8.03. 2012

უკრაინის მედიაციის ცენტრის ტრენინგი - მედიაციის საბაზო უნარები.

16

30.07.2012

E-learning in teaching process on the example of moodle”

17

11.05.2011

Master Class n creating law practice simulations in large classes

18

27-28.05. 2011

USAIDEEAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE. Juridical Independence and Legal Empowerment project. Masterclass “Workshop on challenges of law clinic teaching”.

19

6-7.07.2011

USAID EEAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE. Juridical Independence and Legal Empowerment project. Masterclass “Teaching methods – Assessing beyond the final exam”.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - თავისუფლად

ინგლისური - საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე პროგრამები - თავისუფლად

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა