ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
გელა მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: mamuladze.gela@bsu.edu.ge
        
განათლება
 • 20.05.2008 -  ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 23.06.1998 -  ეკონომისტი, ეკონომიკა, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
მარკეტინგი, ბიზნესი
სამუშაო გამოცდილება
 • 01.09.2013 - დღემდე პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 • 10.09.2013 - 10.09.2021 ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 • 10.05.2013 - 06.11.2014  ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 • 10.05.2010 - 09.09.2010 ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 07.09.2009 - 02.11.2011 ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 • 02.09.2009 - 02.09.2013 ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 03.09.2008 - 07.09.2009 უფროსი მასწავლებელი., შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 04.09.2006 - 07.09.2009 ასისტენტ პროფესორი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 • 04.09.2000 - 05.09.2008 მასწავლებელი, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 07.09.1998 - 12.09.2006 უფროსი მასწავლებელი, ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • MODERN TRENDS IN MARKETING DEVELOPMENT AND ITS INFLUENCE ON COMPANIES’ACTIVITIES 
  Innovative economics and management, 01.2024, 2024, 91-98 (თანაავტორ(ებ)ი: N. Mamuladze)
 • STRATEGIC APPROACHES OF COMPANY’S IMAGE MANAGEMENT IN MODER CONDITIONS 
  International Scientific Journa lInnovative Economics and Management . . Tbilisi. Georgia. E-ISSN:2449- 2604, #10, 2023, 15-23 (თანაავტორ(ებ)ი: N. Mamuladze)
 • ეფექტიანი მარკეტინგული კონტენტის შექმნის მექანიზმები - მარკეტერთა და მომხმარებელთა პრეფერენციების შ ედარებითი ანალიზი 
  საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი ,,ეკონომისტი”. , #4.2022., 2022, 85-99 (თანაავტორ(ებ)ი: ნ.სირაბიძე)
 • STAKEHOLDERS AND FORMATION OF PLACE BRANDING PROCESS 
  international refereed and reviewing scientific-practical journal ,, Innovative Economics and Management ''. , #2. 2020., 2022, 25-31 (თანაავტორ(ებ)ი: I. beridze)
 • ძირითათი ტაქტიკური გადაწყვეტილებები ბიზნესი ბიზნესისათვის (B2B) ვაჭრობის სფეროში 
  ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ბიზნესი”, 4, 2021, 100-110 (თანაავტორ(ებ)ი: ს. შერვაშიძე)
 • Effectiveness of Social Media Marketing in the Georgian Consumer Market 
  Georgian Maritime Scientific Journal, 2, 2021, 74-86 (თანაავტორ(ებ)ი: A. Makharadze)
 • Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems 
  Published online. international Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021) , 339, 2021, 9 (თანაავტორ(ებ)ი: D. Katamadze, G. Katamadze, G. Mamuladze I. Bakuradze)
 • COVID-19 Influence on Place Branding in Georgia: Challenges and Opportunities 
  36th IBIMA Conference: ISBN: 978-0-9998551-5-7, 37, 2021, 12 (თანაავტორ(ებ)ი: I. beridze)
 • ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობა და საექსპორტო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები 
  ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ბიზნესი.”, 2, 2020, 53-64 (თანაავტორ(ებ)ი: ბ.გეჩბაია პ.აროშიძე ნ.მახარაძე მ.სუქნიშვილი)
 • THE ROLE OF ADVERTISING AND PR ACTIVITIES IN PLACE BRANDING CONTEXT (IN THE CASE OF THE DEPARTMENT OF TOURISM AND RESORTS OF AJARA) 
  journal ,, Innovative Economics and Management '', 2, 2020, 18-25 (თანაავტორ(ებ)ი: I. beridze)
 • APPLICATION OF DIFFERENTIATED MODERN TECHNOLOGIES TO DIFFERENT TYPES OF RETAIL TRADE: CURRENT REALITY AND PROSPECTS 
  21st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development., 54, 2020, 59-64 (თანაავტორ(ებ)ი: S. Shervashidze)
 • PRIORITIES TO INCREASE BUSINESS COMPETITIVENESS IN GEORGIA IN TERMS OF GLOBALIZATION 
  The 2nd International Conference on Advanced Researchin Social Sciences (ICARSS). Paris, France, 3, 2019, 6 (თანაავტორ(ებ)ი: B.i Gechbaia, P. Aroshidze)
 • EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH THE EU: 
  IOP Publishing. Journal- IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 3, 2019, 52-61 (თანაავტორ(ებ)ი: P.Aroshidze, B.Gechbaia)
მონოგრაფია
 • ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის გლობალური დეტერმინანტები
  , , 2022, 108 (თანაავტორ(ებ)ი: ბ.გეჩბაია. ზ. მუშკუდიანი)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • მარკეტინგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და მისი გავლენა კომპანიების საქმიანობაზე 
  მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ ISTSML – 2023, ბნსუ, 2023, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ნ.მამულაძე)
 • კომპანიის იმიჯის როლი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში 
  ბსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დაარსებიდან 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებული ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება“, ბსუ, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: ნ.მამულაძე)
 • Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems 
  international Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021), MATEC. Web of Conferences. , 2021, (თანაავტორ(ებ)ი: D. Katamadze, G. Katamadze, G. Mamuladze I. Bakuradze)
 • COVID-19 Influence on Place Branding in Georgia: Challenges and Opportunities 
  36th IBIMA Conference, IBIMA, 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: I. beridze)
 • APPLICATIONS OF DIFFERENTIATED MODERN TECHNOLOGIES TO DIFFERENT TYPES OF RETAIL TRADE: CURRENT REALITY AND PROSPECTS 
  21st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development, Latvia University of Life Sciences and Technologies. , 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: S. Shervashidze)
 • PRIORITIES TO INCREASE BUSINESS COMPETITIVENESS IN GEORGIA IN TERMS OF GLOBALIZATION 
  he 2nd International Conference on Advanced Research in Social Sciences (ICARSS), ICARSS. Paris, France., 2019, (თანაავტორ(ებ)ი: B. Gechbaia, P. Aroshidze)
 • ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა უცხოელ ვიზიტორებში 
  ეკონომისტის დღისადმი მიძღვნილი II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები , საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კომისია. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. , 2019, (თანაავტორ(ებ)ი: ბ. გეჩბაია, პ. აროშიძე, )
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 02.2019 - 12.2019 - ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე 
  ბსუ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
წარდგენილი
 • 02.2020 - პირდაპირი და უცხოური ინვესტიციების მართვის ეფექტიანობის ანალიზი: ტენდენციები, შედეგები, პერსპექტივები 
  ბსუ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა (არასამეცნიერო) საგრანტო პროექტები
 • 12.2016 - 12.2019 - საგრანტო პროექტი DP2015_5 ,,სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“. სამეცნიერო მიმართულება- სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება
  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, DP2016_ 5, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში ჩართულობა, 2023
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2023 
 • სამეცნიერო პროექტებში სტუდენტთა ჩართულობა, 2023 
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2023 
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2023
 • სხვა აქტივობა, 2023
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2023 
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022 
 • სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა, 2022 
 • მონოგრაფიის რეცენზირება/რედაქტორობა, 2021
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2021 
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2020
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 04.12.2023 - 05.12.2023 როგორ გავხადოთ ლექცია/სემინარი ინტერაქტიული (სწავლების აქტიური მეთოდები)”. ინოვაციური განათლების ცენტრი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 27.11.2023 - 27.11.2023 ,,როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო ბაზრისათვის”. ინოვაციური განათლების ცენტრი., შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 14.11.2023 - 15.11.2023 ,,როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისათვის მოქმედი სტანდართების შესაბამისად”. ინოვაციური განათლების ცენტრი., შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 25.11.2021 - 26.11.2021 სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება, ონლაინ სწავლების დროს წარმატებით დასრულებისათვის. ინოვაციური განათლების ცენტრი, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 12.11.2020 - 13.11.2020  ელექტრონული სწავლების პორტალის გამოყენება სწავლებისა და შეფასების პროცესში. , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 11.02.2019 - 12.02.2019 “Modern University In European education system: teaching methods, scientific pedagogical development, distance education and internationalization of learning process”., Batumi Navigation Teaching University
 • 28.12.2017 - 29.12.2017 MODERN TEACHING METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION, European Experience and Global Trends, Academic Society of Michal Baludansky in Kosice and National Institute of Economic Research
 • 03.04.2017 - 08.04.2017 “UKRAINE- EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW”. Academic society of Michal Baludansky and Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine. 3.04-8.04. 2017
 • 01.07.2015 - 01.07.2015 "Innovation Management and Modern Technological Tendencies", Ilia state university. Technology and Commercialization Office. Batumi. 1.07. 2015

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა