ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: ვლადიმერ ღლონტი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 9 ივლისი 1974 წელი
მისამართი: 6010, ბათუმი, ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა, N 35
ელ-ფოსტა: vladimer.ghlonti@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (0422) 292887
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, ფინანსები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ფიზიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციის პერიოდში რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და საფინანსო სისტემის განვითარების მექანიზმის თეორიული, მეთოდოლოგიური, მეთოდური და პრაქტიკული ასპექტები. რა თქმა უნდა, კვლევის საგანი არ არის ყველა ის მრავალრიცხოვანი ასპექტი, რომელიც განსაზღვრავს რეგიონულ სისტემას. ჩვენს მიერ განიხილება მხოლოდ ის ასპექტები, რომლებიც მიეკუთვნება მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფის საფინანსო-ეკონომიკურ მექანიზმს. კვლევის მიზანია რეგიონის ეკონომიკის განახლების ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონზომიერებების, ტენდენციების და თავისებურებების გამოვლენა. ამის საფუძველზე ორგანიზაციულ ერთობლიობაში თეორიული და მეთოდოლოგიური დებულებების, მეთოდური და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება, რომლებიც უზრუნველყოფენ რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების ეფექტიან განვითარებას.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 9/2014 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი
 • 9/2009 - დღემდე -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 • 9/2013 – 9/2014 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 10/2012 - 4/2013 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა,    ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • 8/2006 – 9/2009 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
 • 4/2001 - 6/2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერულ  მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოცენტი
 • 4/2004 - 8/2004 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის ცენტრთან არსებული  მეთოდური საბჭოს ხელმძღვანელი
 • 4/1997 - 4/2004 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანაშემწე
 • 11/2001 - 5/2004 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტის კონსტიტუციურ, კანონიერებისა და   მართლწესრიგის განმტკიცების საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, დეპუტატი
 • 10/1996 - 4/2001 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი  მათემატიკისა და  ინფორმატიკის  კათედრის  ინჟინერ-პროგრამისტი, თეორიული ფიზიკის კათედრის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Tsintsadze, A., Glonti, V., Oniani, L., & Ghoghoberidze, T. (2019). Empirical Analysis of Financial and Non-Financial Risks of the Commercial Bank. European Journal of Sustainable Development, 8(2), 101-110.
 • Glonti, V., Manvelidze, R., & Manvelidze, L. (2019). Big Financial Crisis: Analysis, Assessment, Perspectives. In Economic and Social Development (Book of Proceedings), 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Vol. 22, No. 2, p. 126).
 • Glonti, V., Zhiyenbayev, M., & Manvelidze, R. (2018). The method of estimating the regional budgetary process. In MATEC Web of Conferences (Vol. 212, p. 08029). EDP Sciences.
 • Glonti, V., & Vashakmadze, I. (2018). Deposit insurance, as the basis for ensuring financial sustainability of the banking system. Journal of Applied Finance and Banking, 8(5), 43-52.
 • Глонти, В., & Вашакмадзе, И. (2018). Организационно-структурные новации и современные тенденции в банковской системе Грузии. Актуальные проблемы бизнес-образования: материалы XVII Международной научно-практической конференции, 19–20 апреля 2018 г., Минск/Беларусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Ассоциация бизнес-образования; [редкол.: В.В. Апанасович (гл. ред.) и др.].–Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2018.–С. 27-32.
 • Glonti, V., & Ebanoidze, N. (2016). State Regulation of Foreign Investments: Tendencies and Challenges. Journal of Finance and Bank Management, 4(2), 25-29.
 • Glonti, V., & Vashakamadze, I. (2015). Credit and Financial Support of Functioning and Development of the Enterprises of Small and Medium Business in Georgia. Journal of Finance and Bank Management, 3(1), 56-59.
 • Glonti, V., Gechbaia, B., & Bakradze, G. (2015). Method of Estimation of Business Value (by example of the regional insurance companies). Collection of international scientific papers "Ukraine - EU. Modern Technology, Business and Law", pp. 10-13, Kosice, Slovakia.
 • Glonti, V. (2013). The Theoretical and Practical Challenges of Budgeting Policy and Federalism In Georgia. International  Journal of Applied and Fundamental Research, (2), 23-31.
 • Глонти, В., & Цинаридзе, Р. (2013). Проблемы бюджетного федерализма в Грузии. Проблемы теории и практики управления, (4), 45-50.
 • Манвелидзе, Р., & Глонти, В. Д. (2013). Оптимальное использование финансово-экономических факторов как условие трансформации региональной экономики. Режим доступа: http://viuonline. ru/tl_files/docs/bulleten/e, 15.
 • Глонти, В. Д., & Вашакмадзе, И. А. (2013). Проблемы финансовой устойчивости банковской системы Грузии. Финансы и кредит, (9 (537)).
 • Глонти, В., & Цинцадзе, А. (2007). Проблемы финансовой обеспеченности бюджета Аджарской автономной республики. Финансы и кредит, (17 (257)).
 • Глонти, В. (2006). Взаимоотношения центра и Аджарской автономной республики (исторические проблемы и современный этап оптимизации). Журнал «Вертикаль власти», (11).
 • Glonti, V. (2005). The Economic Components Of The Formation Of Georgian Federalism. Central Asia and the Caucasus, (5), 154-160.
 • Глонти, В. Д. (2005). Федеративные отношения в Грузии. Мировая экономика и международные отношения, (7), 107-111.
 • Глонти, В. (2005). Экономические составляющие становления грузинского федерализма. Центральная Азия и Кавказ, (5 (41)).
 • Глонти, В.Д. (2004). Социальная структура Грузии в условиях рыночных преобразований (региональный срез). Социологические исследования, (10), 49-54.
 • Глонти В. Межбюджетные отношения в Грузии: проблемы финансовых взаимоотношений центра и Аджарской автономной республики //Финансы и кредит. – 2003. – №. 14 (128).
 • Глонти, В. (2003). Проблемы становления бюджетного федерализма в Грузии. Финансы и кредит, (11 (125)).

მონოგრაფია

 • ევგენი ბარათაშვილი, ბადრი გეჩბაია, ვლადიმერ ღლონტი. (2012). საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა: თანამედროვე გამოწვევები. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, -205 გვ.
 • ვლადიმერ ღლონტი. (2007). რეგიონი: ანალიზი, შეფასება, პერსპექტივები. გამომცემლობა "აჭარა", - ბათუმი, - 380 გვ.
 • Глонти В.Д. (2003). Переходный период: социально-экономические проблемы регионального развития. - Батуми: Аджара, 2003. -285 с.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Work Shop in Financial Policy. Bucharest University of Economic Study (Bucharest, Romania), 2018
 • 15th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. University of the Basque Country UPV/EHU (Bilbao, Spain), 2018
 • «Актуальные проблемы бизнес-образования» XVII Международная научно-практическая конференция, Беларусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Ассоциация бизнес-образования, (Минск, Республика Беларусь), 2018
 • 3rd International Research Conference Paradigm Shifts In 21st Century Economics. Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, (Kyiv, Ukraine), 2017
 • 12th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Faculty of Economics and Business of the University of the Basque Country, (Bilbao, Spain), 2015
 • 3th International Scientific conference “Education and Science without Borders”. European Scientific and Industrial Consortium, (Munich, Germany), 2015
 • International Scientific Conference "Education and Science without Borders". European Scientific and Industrial Consortium «ESIC», (Munich, Germany), 2013
 • 10th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Faculty of Economics and Business of the University of the Basque Country, (Bilbao, Spain), 2013
 • International Conference “New Challenges of Economic and Business Development”. Faculty of Economics and Management, University of Latvia, (Riga, Latvia), 2012
 • 5th International Conference on Globalization "The Scale of Globalization". University of Ostrava, (Ostrava, Czech Republic), 2011
 • CITEM, Conference on International Trade, Education and Marketing. Faculty of Economics of the University of Budejovice, (České Budějovice, Czech Republic), 2010
 • International conference "Spatial economy for society". Adam Mickiewics University in Poznan, (Poznan, Poland), 2010
 • 6th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Faculty of Economics and Business of the University of the Basque Country, (Bilbao, Spain), 2009
 • 4th International Congress on the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics Faculty of Agricultural Economics and Rural Development of the University of Debrecen, (Debrecen, Hungary), 2009
 • Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference. University of Szeged, Faculty of Economics and Business Administration, (Szeged, Hungary), 2009
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ბსუ-ს საგრანტო პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სისტემური ტენდენციები: სტარტეგია, ინსტრუმენტარი, ეფექტიანობა“, ხელმძღვანელი, 01.03.2018 – 30.12.2018
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა მიუნჰენი, გერმანია), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N 03, 30.09.2015
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ქვეპროგრამა "სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობა", შემსრულებელი, 18.06.2015
 • ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგრანტო პროექტი „რეგიონული განვითარების დაგეგმვა“, კონსულტანტი, ნარდობის ხელშეკრულება N 04/KS-15, 30.01.2015
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა მიუნჰენი, გერმანია), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N 03/207, 15.10.2013
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა ბილბაო, ესპანეთი), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N 03/65, 15.04.2013
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა ოსტრავა, ჩეხეთი), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N 03/65, 15.09.2013
 • ევროპული სტანდარტები სოციალურ სამუშაოში და მათი დანერგვა ქართულ სინამდვილეში, მკვლევარი, მასწავლებელი, ტრენერი, TEMPUS, № 144562 14.01.2012
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა ჩეშსკე ბუდოვიცე, ჩეხეთი), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N03/22, 03.11.2010
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა სეგედი, უნგრეთი), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № E-63-09, 09.11.2009
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა დებრეცენი, უნგრეთი), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № E-07-09, 16.03.2009
 • ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი არასამთავრობო და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის, მკვლევარი, CIWI Gmbh, GTZ, 15.09.2008 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ბირთვული გაუვრცელებლობის და გლობალური უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ბათუმი, 2018
 • კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2017     
 • RESULT (Research and Education Systems Unified as Learning Tools) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი,  2017  
 • საერთაშორისო ბიზნეს კვირეული "პროექტების მენეჯმენტი", უმაღლესი საბანკო სკოლა (უნივერსიტეტი), ვროცლავი, პოლონეთი, 2016
 • ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2014
 • Microteaching, ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი,2012               
 • აკადემიური კურსი "ელექტრონული კურსის შექმნა Moodle გარემოში", ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი, 2012
 • აკადემიური კურსი "შეფასება და სწავლება უნივერსიტეტში", ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი, 2012  
 • განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011
 • Supporting the improvement of the quality of teaching at the social faculties of Tbilisi and Batumi Universities, raise the qualification of lectures and implement the effective e-learning system” (in cooperation with the Estonian Ministry of Foreign Affairs), ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი, 2010

 

უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა - თავისუფლად
 • ინგლისური ენა - კარგად
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ვფლობ მომხმარებლის დონეზე საოფისე პროგრამებს

 

სტიპენდიები და ჯილდოები

 • ევროპის სამეცნიერო-სამრეწველო კონსორციუმის ორდენი "შრომითა და ცოდნით", 2013
 • საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ხარისხის სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, 2007
 • საქართველოს პრეზიდენტის მესამე ხარისხის სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, 1999
 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა