ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: ვლადიმერ ღლონტი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 9 ივლისი 1974
მისამართი: ბათუმი, ილია ჭავჭავაძის ქ., 21, ბინა 21
ელ-ფოსტა: vladimer.ghlonti@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599555536
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, ფინანსები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ფიზიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და საფინანსო სისტემის განვითარების მექანიზმის თეორიული, მეთოდოლოგიური, მეთოდური და პრაქტიკული ასპექტები. რა თქმა უნდა, კვლევის საგანი არ არის ყველა ის მრავალრიცხოვანი ასპექტი, რომელიც განსაზღვრავს რეგიონულ სისტემას. ჩვენს მიერ განიხილება მხოლოდ ის ასპექტები, რომლებიც მიეკუთვნება მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფის საფინანსო-ეკონომიკურ მექანიზმს. კვლევის მიზანია რეგიონის ეკონომიკის განახლების ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონზომიერებების, ტენდენციების და თავისებურებების გამოვლენა. ამის საფუძველზე ორგანიზაციულ ერთობლიობაში თეორიული და მეთოდოლოგიური დებულებების, მეთოდური და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება, რომლებიც უზრუნველყოფენ საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების ეფექტიან განვითარებას.

სამუშაო გამოცდილება:

 

თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

9/2014 - დღემდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი

9/2009 - დღემდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის პროფესორი

9/2013–9/2014

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

10/2012-4/2013

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

8/2006 – 9/2009

შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ეკო­ნო­მი­კურ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი

4/2001 - 6/2006

ბა­თუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის დო­ცენ­ტი

4/2004 - 8/2004

ბა­თუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ხარისხის მართვის ცენტრთან არსებული მე­თო­დუ­რი საბ­ჭოს ხელმძღვანელი

4/1997 - 4/2004

ბა­თუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის თა­ნა­შემ­წე

11/2001 - 5/2004

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატი, პარლამენტის კონსტიტუციურ, კანონიერებისა და მართლწესრიგის განმტკიცების საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

10/1996 - 4/2001

ბა­თუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი მა­თე­მა­ტი­კი­სა და ინ­ფორ­მა­ტი­კის კა­თედ­რის ინჟინერ-პროგრამისტი, მას­წავ­ლე­ბე­ლი, უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი

 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

Проблемы бюджетного федерализма в Грузии; «Проблемы теории и практики управления» официальное издание Международного НИИ проблем управления; 2013, №4; 45-51; ISSN: 0234-4505

Проблемы финансовой устойчивости банковской системы Грузии; «Финансы и кредит» научно-практический и теоретический жур­нал; 2013, №9 (537); 69-75; ISSN2071-4688

http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=55561

საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა: თანამედროვე გამოწვევები; გამომცემლობა „უნი­ვერ­სალი“, თბილისი, 2012, - 205 გვ.ISBN 978-9941-17-473-5

http://www.bmk.edu.ge/book/book34.pdf

Dynamical Estimation and Prediction of Business Value of Regional Insurance Companies; Bergami, R, Schuller, A, Vojtko, V (eds.) 2011, CITEM 2010 Conference Proceedings, pp. 24-29, Profess Consulting, Zelenec, Czech Republic;

ISBN 978-80-7259-071-1

http://www.citem.info/previous-conferences/2010

Waldemar Ratajczak and Krzysztof Stachowiak (eds), Spatial economy for society 2010 Conference Proceedings, Volume 1, pp. 47-55, Poznan, Poland; ISBN 978-83-63662-21-0

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1.

თარიღი

27-28 ივნისი, 2013 წელი

მოხსენების სათაური

Method of an Estimation of the Regional Budgetary Process

კონფერენციის დასახელება

10th International Conference “Develop­ments in Economic Theory and Policy”

ჩატარების ადგილი

ბასკეთის მხარის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულ­ტეტი, ბილბაო, ესპანეთი

ელექტრონული მისამართი

www.conferencedevelopments.com

2.

თარიღი

8–9 სექტემბერი,2011 წელი

მოხსენების სათაური

The Problem of Federa­ti­o­nal Arrangement of Geor­­gia in the Conditions of Society’s Transformation

კონფერენციის დასახელება

5th International Conference on Globa­li­za­ti­on “The Scale of Globalization”

ჩატარების ადგილი

ოსტრავას უნივერსიტეტის საზო­გა­­დოებრივი გეოგრაფიისა და რე­გიონული განვითარების დეპარ­ტა­მენტი, ოსტრავა, ჩეხეთის რეს­პუბლიკა

ელექტრონული მისამართი

http://conference.osu.eu/globalization

3.

თარიღი

7–10 დეკემბერი,2010 წელი

მოხსენების სათაური

Dynamical Estimation and Prediction of Business Va­lue of Regional Insurance Com­panies

კონფერენციის დასახელება

Conference on International Trade, Educa­tion and Marketing

ჩატარების ადგილი

სამხრეთ ბოჰემიის  უნივერსიტე­ტის ეკონომიკური ფაკულ­ტეტი, ჩესკე ბუდოვიცე, ჩეხეთის რესპუბ­ლიკა

ელექტრონული მისამართი

http://www.citem.info

4.

თარიღი

19-21 ნოემბერი, 2009 წელი

მოხსენების სათაური

Methods of Sociology and Experts Diagnostics in the Studyof the Regional Insu­rance Market

კონფერენციის დასახელება

International Scientific Conference “Chal­lenges for Analysis of the Economy, the Businesses and Social Progress”

ჩატარების ადგილი

სეგედის უნივერსიტეტის ეკონო­მი­კისა და ბიზნესის ადმინისტ­რირების ფაკულტეტი, სეგედი, უნ­გ­რეთი

ელექტრონული მისამართი

http://www2.eco.u-szeged.hu/conference/

5.

თარიღი

26-28 მარტი,2008 წელი

მოხსენების სათაური

Реформирование меж­бю­д­­жетных отношений в Гру­зии и их влияние на фи­нан­совое обеспечение ре­гио­нального (автономной республики) бюджета

კონფერენციის დასახელება

VIIМеждународная научно-практи­чес­кая конференция студен­тов, аспирантов и молодых ученых «Страны с переход­ной эконо­микой в условиях глобали­зации»

ჩატარების ადგილი

რუსეთის ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფა­კულ­ტეტი, მოსკოვი, რუსეთის ფე­დერაცია

ელექტრონული მისამართი

http://www.rudn.ru/index.php?pagec=1719

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

განხორციელების

წლები

დონორი ორგანიზაცია,

პროექტის/ხელშეკრულების

პროექტის დასახელება

1.

2013

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № 03/65

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სა­­მოგ­­ზაუ­რო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა ბილბაო, ესპანეთი)

2.

2011

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № 03/65

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სა­­მოგ­­ზაუ­რო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა ოსტრავა, ჩეხეთი)

3.

2010-2012

TEMPUS, №144562

ევროპულისტანდარტებისოციალურსამუშაშიდამათიდანერგვაქართულსინამდვილეში

4.

2010

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № 03/22

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სა­­მოგ­­ზაუ­რო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა ჩეშსკე ბუდოვიცე, ჩეხეთი)

5.

2009

სსიპ - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტა­რუ­ლი და სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველის ფონდი),

№E-63-09

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სა­­მოგ­­ზაუ­რო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა სეგედი, უნგრეთი)

6.

2009

სსიპ - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტა­რუ­ლი და სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველის ფონდი),

№E-07-09

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სა­­მოგ­­ზაუ­რო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა დებრეცე­ნი, უნგრეთი)

7.

2008

CIWI Gmbh, GTZ, CTC, BBS

ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი არასამთავ­რო­ბო და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენ­ლე­ბი­სათვის

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/

სერთიფიკატის ნომერი

2012

აკადემიური კურსი “Creating E-course in Moodle Environment”

-

2012

„Microteaching”

-

2012

აკადემიური კურსი „Assessment and Teaching in University”

-

2010-2012

“Supporting the improvement of the quality of teaching at the social faculties of Tbilisi and Batumi Universities, raise the qualification of lectures and implement the effective e-learning system” (in cooperation with the Estonian Ministry of Foreign Affairs)

 

-

2011

„განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“ (ორგანიზატორები – ილიას სახელმწიფო უნივერ­სი­ტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი, განათლების მართვის პროექტი USAID)

 

-

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - თავისუფლად

ინგლისური ენა - კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ვფლობ მომხმარებლის დონეზე საოფისე პროგრამებს

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა