ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სახელი და გვარი: ასიე ცინცაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 03.04.1959
მისამართი: ხელვაჩაურის რ-ნი, სოფ. ხელვაჩაური
ელ-ფოსტა: asie.tsintsadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 593344155
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი-ეკონომიკის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ- მექანიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: საინჟინერო-ტექნოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფინანსები, ფულის მიმოქცევა, დაზღვევა, ფინანსური მენეჯმენტი

სამუშაო გამოცდილება:

1. 16.09 2019-დან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

2. .11.11.2019-დან ეკონომიკისა და ბიზნესისა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

3.16.09 2013-დან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

4.22.05.2013-დან სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

5. 6.09.2009 -დან შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
6. 08.2006 – 01.2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
7. 02.2002 – 05.2005 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის დოცენტი, კათედრის გამგე
8.2003-2004-ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებებელი
9.1998-2001-ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
10. 1987-1998-ზოგადტექნიკური დისციპლინებისა და შრომის კათედრის მასწავლებელი
11. 1982-1985-ბათუმის მანქანათმშენებელი ქარხნის მექანიკური საამქროს ინჟინერ-ტექნოლოგი
12. 1977-1979-ბათუმის ინდუსტრიული ტექნიკუმი, ზეინკალი
13. 1976-1977-ბათუმის მანქანათმშენებელი ქარხნის მექანიკური საამქროს ხარატი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.Cause-effect relationship between professional liability and operational risks on the example of an insurance company,The European Journal of Economics and Management Sciences,№ 1/2021

2.ფინანსური ინტეგრაცია და მისი გავლენა ეროვნულ ეკონომიკაზე,  მონოგრაფია, გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2020

3.PERSPECTIVES AND OPPORTUNITIES OF GEORGIAN FINANCIAL MARKET INTEGRATION INTO EU, ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, 131

4.New regulations in the development of a financial market, American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, Vol 12 No 1 (2019)

5.Pension system from state pension to private accumulation system, Актуальные проблемы бизнес-образования : XVIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25-26 апреля 2019 г. : сб. ст. / Институт бизнеса БГУ ; редкол.: П. И. Бригадин [и др.]. - Минск : Институт бизнеса БГУ, 2019. - С. 266-270.

6.Financial Integration and Economic Growth: Empirical Evidence from the Republic of Georgia, European Journal of Sustainable Development, Volume 8,   Issue #3,  pp. 232-248,  2019.

7.Risk Analysis in Professional Terms and Insurance Tariff Algorithm, European Journal of Sustainable Development, Volume 8,   Issue #2,  pp. 139-148,  2019.

8.Empirical Analysis of Financial and Non-Financial Risks of the Commercial Bank, European Journal of Sustainable Development, Volume 8,   Issue #2,  pp. 101-110,  2019.

 9.Determining and predicting correlation of macroeconomic indicators on credit risk caused by overdue credit,  Banks and Bank Systems,  Volume 13, 2018         Issue #3         pp. 114-119 http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.11.

10.Empirical Analysis Of Factors Influenced On The Life Expectancy, 211th The IIER INTERNATIONAL CONFERENCE, ROME, ITALY. Institute of Research and Journals, p. 1-3, ROME, ITALY. 2018

11.Solvency of Insurance Company And Financial Sustainability Analysis In Georgian Insurance Companies, Innovations In Science the Challenges of our Time, Monograph, Accent Graphics Communications and Publishing, ISBN 978-177192-422-1, 2018.

12.ფინანსური ინტეგრაცია: შეხედულებები და მტკიცებულებები, ჟ. ეკონომიკა,№1.   თბილისი, 2017

103კონომიკა, №1.   თბილისი, 2017.

14. ფინანსური გლობალიზაცია და სავალუტო კრიზისი: ურთიერთკავშირი და შედეგების ანალიზი, ჟ. ეკონომიკა,№2.   თბილისი, 2017.

15. Financial globalization and economic development,  European Journal of Economics and Management Sciences, Vienna, № 1 2017.

16.Empirical analysis of development of insurance field, Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, № 5,2017, Kosice, Slovakia. 

1477ანვითარებაზე,.თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები--საერთაშ. კონფ.  შრომების  კრებული, 13-15 ნოემბერი, 2015 წელი, ქუთაისი 

18. Pension system perfection problems in Georgia, European Journal of Economics and Management Sciences, Scientific journal № 2,  2015, Vienna

19.Communicative principles among corporate clients and regional branches of commercial banks ,  INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING CONFERENCE FI BA 2014 (XII edition) March 27-28, 2014, Bucharest, Romania

20.  BUSINESS AS A COMPONENT MECHANISM OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION, 5th International Scientific Conference, Belgrade, 10-11 April, 2014

21.Communicative principles among corporate clients and regional branches of commercial banks , INTERNATIONAL FINANCE  AND BANKING CONFERENCE, FI BA 2014, March 27-28, 2014, Bucharest, Romania

22.Georgian Social Insurance found Management Problems and probabilitic and Statistical  Analisis of found Capital Management,  Journal of Mathematics and System Science, )ISSN:2159-5291-USA), David Oublishing Company, 2013

23. Georgian Social Insurance Fund Management Problems and Probabilistic and Statistical Analysis of Fund Capital Management,  Journal of Mathematics  and System Science, Volume 3, Number 10, October 2013 (Serial Number 20)

24. სოციალური დაზღვევის ფონდის რესურსების ცვლილების ანალიზი ალბათურ–სტატისტიკური მეთოდით-ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი” გვ.127-138. 2013

25. სოციალური დაზღვევის სოციალურ–ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება–––ჟურნალი, ბიზნესი და ანონმდებლობა, 2012. ივლისი.60

26. სოციალური დაზღვევის ფონდის ფინანსური მექანიზმი–ჟ. ეკონომიკა. 7–8.2012. გვ.70

27.„სოციალური რისკები და მისგან დაცვის მექანიზმები“ ჟ. ეკონომიკა 1-2.20.12, გვ. 105.

28.„ბიზნესი, როგორც მოსახლეობის სოციალური დაცვის მექანიზმის შემადგენელი ნაწილი“ ჟ. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 2011 წ. ოქტომბერი-ნოემბერი, გვ. 70.

29. Dinamical Estimation prediction of business Value of Regional Insurance Companies , Bergami R, Schuller A, VojtkoV,Conference on International Trade, Education and Marketing,                                                  ISBN 978-80-7259-071-1, Zelenec, Czech Republic. 2010, 07.12.

30. Method of an estimation of the regional budgetary process,   WaldemarRatajczak and Krzysztof Stachowiak (eds), Spatial economy for society  Conference Proceedings, Volume 1, pp. 47-55, Poznan, Poland    www.boguski.com.pl  ISBN978-83-63662-21-0, 2010

31. დეცენტრალიზაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის განმტკიცების აუცილებელი პირობა, საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, “გლობალიზაცია,მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია” ქუთაისი 149-153, 2009

32. სადაზღვევო პროდქტის არსის გაგებისათვის, ჟურნალი” ბიზნესი და მენეჯმენტი”N1, რსუ,ბათუმი, 171-175,2009

33. To Estimate the Financial-Economic Stability of the Regional Budget, 4th International Congress on    the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics, Debrecen, Hungary,1079-1085, 2009

34. The system of indexes to assess effectiveness of budgetary process, 6th International conference Developments in Economic Theory and Policy, Faculty of Economics and Business, University of the Basque Country, Spain 121-129, 2009

35.როგორ განვავითაროთ სადაზღვევო ბაზარი, ჟურნალი``ბიზნესი და კანონმდებლობა`` N 3, თბილისი, 81-85, 2008

 

 სახელმძღვანელო

1.სადაზღვევო მათემატიკა ამოცანებსა და მაგალითებში,  გამომცემლობა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015.

2. სადაზღვევო მათემატიკის საფუძვლები(აქტუარული ანგარიშები), 2013.- LIB.BSU.GE

3. აქტუარული ანგარიშები დაზღვევაში, 2009, გამომცემლობა „უნივერსალი“—LIB.BSU.GE

სადაზღვევო მათემატიკის საფუძვლები(აქტუარული ანგარიშები),- LIB.BSU.GE 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ევროპის ასოცირების შეთანხმების დირექტივების შესრულების მდგომარეობა და პრობლემები საფინანსო ბაზარზე,  IV საერთაშორისო კონფერენციის წ.)თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, ქუთაისი, 20-21 სექტემბერი, 2019.

2. საპენსიო სისტემა სახელმწიფო სისტემიდან კერძო დაგროვებად სიისტემამდე (საზოგადოების მზაობა რეფორმისათვის), XVIII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბიზნეს განათლების აქტუალური პრობლემები, ბელორუსია, მინსკი. ბელორუსიის ბიზნესის ინსტიტუტი
25-26 აპრილი, 2019.

3. სადაზღვევო ბაზრის მდგრადობის ანალიზი, თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2017 წლის 29-30 სექტემბერი.

4.დაზღვევის პროდუქტის მოსალოდნელი სარგებლობის გავლენა სადაზღვევო ბიზნესის განვითარებაზე, First International Conference “Economic, Legal and Social Development, ქუთაისი, 13-14 ნოემბერი, 2015.

 

5.Communicative principles among corporate clients and regional branches of commercial banks, INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING CONFERENCE FIBA 2014 (XII edition, FACULTY OF FINANCE, INSURANCE, BANKING AND STOCK EXCHANGE, Bucharest, Romania.March 27-28, 2014,
Bucharest University of Economic Studies.

6.BUSINESS AS A COMPONENT MECHANISM OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION, 5th International Scientific Conference, Belgrade, 10-11 April, 2014

7.Georgian Social Insurance Fund Management Problems and Probabilistic and Statistical Analysis of Fund Capital Management,  Journal of Mathematics  and System Science, Volume 3, Number 10, October 2013 (Serial Number 20)

8.სოციალური დაზღვევის ფონდის რესურსების ცვლილების ანალიზი ალბათურ–სტატისტიკური მეთოდით-ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი” გვ.127-138. 2013

9.სოციალური დაზღვევის სოციალურ–ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება–––ჟურნალი, ბიზნესი და ანონმდებლობა, 2012. ივლისი.60

10.სოციალური დაზღვევის ფონდის ფინანსური მექანიზმი–ჟ. ეკონომიკა. 7–8.2012. გვ.70

11.„სოციალური რისკები და მისგან დაცვის მექანიზმები“ ჟ. ეკონომიკა 1-2.20.12, გვ. 105.

12. „ბიზნესი, როგორც მოსახლეობის სოციალური დაცვის მექანიზმის შემადგენელი ნაწილი“ ჟ. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 2011 წ. ოქტომბერი-ნოემბერი, გვ. 70.

13.Method of an estimation of the regional budgetary process,   WaldemarRatajczak and Krzysztof Stachowiak (eds), Spatial economy for society  Conference Proceedings, Volume 1, pp. 47-55, Poznan, Poland

www.boguski.com.pl  ISBN978-83-63662-21-0 ,  2010

14.დეცენტრალიზაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის განმტკიცების აუცილებელი პირობა, საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, “გლობალიზაცია,მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია” ქუთაისი 149-153, 2009

15.To Estimate the Financial-Economic Stability of the Regional Budget, 4th International Congress on the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics, Debrecen, Hungary,1079-1085, 2009

16.The system of indexes to assess effectiveness of budgetary process, 6th International conference Developments in Economic Theory and Policy, Faculty of Economics and Business, University of the Basque Country, Spain 121-129, 2009

17.Проблемы и перспективы развития региональных банков, Международная научно-практическая конференция: Социально-экономическое развитие регионов, Владикавказ 331-335, 2008

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.ბსუ-ს მიზნობრივი კვლევითი პროექტი: დაგროვებითი საპენსიო სისტემით   მისაღები სოციალური სარგებლის   ღირებულების პროგნოზირებ  გრძელვადიანი დეპოზიტის ღირებულების ცვლილების  მიხედვით.  პროექტის ხელმძღვანელი  (2020 წ).

2.ბსუ-ს მიზნობრივი კვლევითი პროექტი: აჭარის მოსახლეობის მოკვდავობის ცხრილის აგება:  ისტორიული  მონაცემების სტატისტიკური შეფასება და მომავლის პროგნოზირება, პროექტის ხელმძღვანელი(2018 წ).

3. ტემპუსის საგრანტო პროექტის “Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighbourhood Countries through Cultural and Structural Adaptations (PICASA)” მკვლევარი  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. (2013-2016).

4. Visegrad-ის პროექტის “I-Net” ექსპერტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  (2014-2016)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.სტაჟირება ვარნას თავისუფალ უნივერსიტეტში "ინოვაციები მეცნიერებაში:თანამედროვე გამოწვევები (4 ECTS კრედიტი,  "ინოვაციები მეცნიერებაში:თანამედროვე გამოწვევები (4 ECTS კრედიტი), ბულგარეთი, ვარნას თავისუფალი უნივერსიტეტი, 2018.
2.საზაფხულო სკოლა: „კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში“  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 6-11 სექტემბერი, 2017წ.   სერთიფიკატი  №9-07/01.
3. სწავლების თანამედროვე მეთოდები და ინოვაციური ტექნოლოგი  უმაღლეს სასწავლებელში: ევროპის გამოცდილება და  გლობალური ტენდენციები(ტრეინინგი ევროპის უნივერსიტეტებში: სლოვაკეთი-უნგრეთი-ჩეხეთი- გერმანია-პოლონეთი), 24-30 ოქტომბერი, 2017 წელი. სერტიფიკატი №041/5-2017.
4. TEMPUS PICASA – Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptation held in Yerevan State University in 16-19 November, 2015.

5.“თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები” გაეცა აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ 13-14 ნოემბერს, 2015წ.

6. TEMPUS PICASA – Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptation held in WUS Austria in 28-30 May, 2014 on the topic “Concepts of Internationalization in Higher Education”.  

7.2014  ტემპუსის „530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA” პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი, თემაზე “ორგანიზაციული მენეჯმენტი“  2014.

8.ტემპუსის „530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA” პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი, თემაზე  „სწავლის სტრატეგიები“  01-02 2014.

9.ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი, ორგანიზებული საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრის მიერ. 2009.

10.უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ფაკულტეტი, 2009.

11.ინტეგრირებული პროექტების მართვის ტრენერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლისა და გერმანიის GTZ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგი.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული  -- კარგად

ინგლისური--საშუალოდ

თურქული--ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word---თავისუფლად

Microsoft Exel ---თავისუფლად

Microsoft PowerPoint --თავისუფლად

Microsoft Publisher --თავისუფლად

Internet --თავისუფლად
 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა