ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
ნანული მახარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: maxaradze.nanuli@bsu.edu.ge
განათლება
 • 25.02.2009 -  ბიზნესისა და მართვის დოქტორი , მარკეტინგი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ბიზნესის ადმინისტრირება, მარკეტინგი, ინოვაციური მარკეტინგი
სამუშაო გამოცდილება
 • 19.09.2021 - 22.04.2024 ბიზნესის ადმინისტრირების მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 30.09.2007 - 30.05.2008 რექტორის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 14.09.2006 - 17.09.2021 ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამეტის ასისტენტ-პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 10.10.1999 - 25.12.2005 ეკონომიკის კათედრის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი, ბათუმის ბიზნესისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 • 10.09.1998 - 20.08.2006 ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 20.09.1995 - 20.02.2006 ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი, საქართველოს სუბტროპიკული ნაყოფის-შენახვა გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • MANAGEMENT PROBLEMS OF INNOVATIVE BUSINESS PROJECTS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 
  Economics Ecology Socium , Vol. 7 No.1 2023 , 2023, 71-83 (თანაავტორ(ებ)ი: Irma Chkhaidze, Nanuli Makharadze, Lela Devadze)
 • „ინოვაციური პროექტების კომერციალიზაციის აუცილებლობა და პრობლემები საქართველოში“ 
  „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ტომი. 8, №1, 2021,, 2021, 65-76 (თანაავტორ(ებ)ი: ნ. მახარაძე)
 • Empirical Analysis of Agricultural Development Financing and the Ways to Improve Agribusiness Management 
  https://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2021/Latvia_ESRD_55_2021.pdf, +, 2021, 261-271 (თანაავტორ(ებ)ი: Makharadze, N Abuselidze, G., Chkhaidze, I.,)
 • ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობა და საექსპორტო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები 
  „ეკონომიკა და ბიზნესი“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი. №2., 2020, + (თანაავტორ(ებ)ი: ნ.მახარაძე, ბ.გეჩბაია გ.მამულაძე, პ.აროშიძე, მ.სუქნიშვილი)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • ინოვაციური პროცესების სახელმწიფო რეგულირება და თანამედროვე საქართველო 
  7. ალტერბრიჯის #1 სამეცნიერო ონლაინ–კონფერენცია. "სტრატეგიული კომუნიკაცია დღეს: არსებული გამოწვევევი და შესაძლებლობები", მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი – "ალტერბრიჯი", 2023, (თანაავტორ(ებ)ი: ნ. მახარაძე)
 • ინოვაციური პროექტების ეფექტიანობის შეფასების აუცილებლობა თანამედროვე პირობებში 
  ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება, ბსუ, ეკონომიკისა ბიზნესის ფაკულტეტი, 2022, საქართველო/ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ნ. მახარაძე)
 • Actual problems for logistics management and strategies of the supply chain in Georgia 
  International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML), , Batumi Navigation Teaching University, 2021, Batumi, Georgia. (თანაავტორ(ებ)ი: Makharadze, N. Tsetskhladze L, Chkhaidze I, Jabnidze N, Baratashvili N.)
 • Empirical Analysis of Agricultural Development Financing and the Ways to Improve Agribusiness Management 
  22 International Scientific Conference „ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT“, LLU ESAF, , 2021, LATVIA Jelgava (თანაავტორ(ებ)ი: Makharadze, N. Abuselidze, G., Chkhaidze, I.,)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 01.2019 - 12.2019 - ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე 
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სხვა აქტივობა, 2023 
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2022 
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2022 
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2022
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2021 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 16.11.2023 - 17.11.2023 "როგორ გავწეროთ საგანმანათლებლო პროგრამებში სასწავლო კურსებში/კომპონენტებში სწავლის შედეგები ვალიდურად. როგორი იყოს სწავლების შედეგები გაზომვადი", ინოვაციური განათლების ცენტრი.
 • 14.11.2023 - 15.11.2023 როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისათვის მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, ინოვაციური განათლების ცენტრი. 14-15 ნოემბერი 2023
 • 12.02.2023 - 02.12.2023 "კვლევების სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში". ინოვაციური განათლების ცენტრი, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 15.07.2015 - 15.07.2015 ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი
 • 19.07.2014 - 19.07.2014 ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა