ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
ირმა ჩხაიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: chkhaidze.irma@bsu.edu.ge
      
განათლება
 • 26.12.2002 -  ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ეკონომიკა, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ბიზნეს ინოვაციები; ბიზნეს პროექტების მენეჯმენტი
სამუშაო გამოცდილება
 • 17.09.2023 - 18.09.2028 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 17.09.2018 - 17.09.2023 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2013 - 16.09.2018 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2009 - 16.09.2013 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 28.10.2008 - 28.10.2009 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბიზნესის სკოლაში მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 20.12.2006 - 20.07.2009 ეკონომიკური კვლევის და ინფორმაციული განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტი
 • 01.09.2006 - 01.09.2009 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 26.10.2005 - 16.01.2006 ფინანსების და კრედიტების კათედრის მასწავლებელი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 20.09.2004 - 20.07.2005 ფინანსების და კრედიტების კათედრის მასწავლებელი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2004 - 01.06.2006 ეკონომიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
 • 25.07.1996 - 30.07.1998 ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი, აჭარის კოოპერაციული ინსტიტუტი
 • 31.07.1989 - 01.08.1990 მუშა, ბათუმის მექანიკური ქარხანა
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • REASONS, CHALLENGESAND STRATEGIES FOR IMPLEMENTINGAGILEIN TODAY’S UNPREDICTABLE ENVIRONMENT 
  Innovative Economics and Managemen, Vol 10 No2. , 2023, 72-86
 • MANAGEMENT PROBLEMS OF INNOVATIVE BUSINESS PROJECTS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 
  Economics. Ecology. Socium, Vol. 7 No.1 , 2023, 71-83 (თანაავტორ(ებ)ი: Irma Chkhaidze, Nanuli Makharadze, Lela Devadze)
 • ,,Actual problems for logistics management and strategies of supply chain in Georgia”. 
  International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML), , Volume 339, 0100. 2021., 2021, 10 (თანაავტორ(ებ)ი: Irma Chkhaidze, Leila Tsetskhladze, Nanuli Makharadze, Nato Jabnidze, and Nazi Baratashvili)
 • ,,Empirical Analysis of Agricultural Development Financing and the Ways to Improve Agribusiness Management”. 
  Economic Science for Rural Development. ISSN 2255-9930 on line, ISBN 978-9984-48-382-5 , No 55, 2021, 261-271 (თანაავტორ(ებ)ი: Iirma Chkhaidze, Abuselidze, G., Makharadze, N.)
 • ,,ცოდნის ეკონომიკა, როგორც საზოგადოებრივი კეთილდღეობის შექმნის საფუძველი“ 
  ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა. ISSN 2449-2604, ტომი -7, N1,, 2020, 19-24
მონოგრაფია
 • International Collective monograph. ,,THE ROLE OF A PROFESSIONAL PROJECT MANAGER AS THE KEY FUNCTION IN BUSINESS PROJECT MANAGEMENT 
  ISMA University, Latvia Batumi Navigation Teaching University, Georgia, ISBN 978-9984-891-26-2, 2023, 15
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • ინოვაციური პროცესების მენეჯმენტი 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2023, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ირმა ჩხაიძე, ლელა დევაძე)
 • კრიზისის მენეჯმენტი გუნდში Agile პროექტის მეთოდის პრაქტიკული რეალიზებით 
  მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა “ ISTSML – 2023, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2023, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ირმა ჩხაიძე)
 • Crisis management in a team with the practical implementation of the Agile project management method 
  VII International Scientific Conference Dedicated to The International Day of The Seafarers , BATUMI NAVIGATION TEACHING UNIVERSITY, 2023, B A T U M I
 • სახელმწიფოს რეგულირებადი როლი ინოვაციური პოლიტიკის განხორციელებაში 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2022, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ირმა ჩხაიძე, ლელა დევაძე)
 • პროექტების მენეჯმენტში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის ~ შესაძლებლობები 
  BOOK OF PROCEEDINGS VI International Scientific Conference ISTSML 2022. ISBN 978-9941-492-80-8, Batumi Navigation Teaching University, 2022, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ირმა ჩხაიძე, ლელა დევაძე)
 • ,,Actual problems for logistics management and strategies of supply chain in Georgia”. 
  International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML), Batumi Navigation Teachihg University, 2021, Batumi, Georgia (თანაავტორ(ებ)ი: Irma Chkhaidze, Leila Tsetskhladze, Nanuli Makharadze, Nato Jabnidze, and Nazi Baratashvili)
 • ,,Empirical Analysis of Agricultural Development Financing and the Ways to Improve Agribusiness Management”. 
  22nd International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2021, Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, 2021, Jelgava, Latvia (თანაავტორ(ებ)ი: Iirma Chkhaidze, Abuselidze, G., Makharadze, N.)
 • ,,BUSINESS CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL CRISIS“. 
  Х International Scientific And Practical Conference «MODERN PROBLEMS OF ECONOMY AND BUSINESS»,, National Aviation University , 2020, Kyiu, Ukraina
 • ინოვაცია, როგორც გლობალიზაციის სტრატეგიული ელემენტი  
  ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია-,,ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის პრობლემები თანამედროვე პირობებში" , ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2019,
 • ,,Management problems in the companies“. 
  "MODERN PROBLEMS OF ECONOMY" MATERIALS Of The IX International Scientific And Practical Conference, National Aviation University (Kiev, Ukraine), 2019, Kiev, NAU
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
წარდგენილი
 • 02.2020 - აჭარის სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფო და კერძო რესურსების ტრანსფორმაციისა და ოპტიმიზაციის მთავარი მიმართულებები (ბიზნესის ადმინისტრირება)
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2023 
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2022
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2020
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2020
 • სხვა აქტივობა, 2019
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2019 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
სტაჟირება
 • 15.09.2018 - 20.09.2018 ინოვაციები მეცნიერებაში: ჩვენი დროის გამოწვევები, ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტი/ვარნა, ბულგარეთის რესპუბლიკა
ტრენინგები
 • 21.01.2022 - 22.01.2022 საგრანტო განაცხადის წერა-სტრატეგია და ტექნიკები, ინოვაციების განვითარების ცენტრი/ თბილისი
 • 29.12.2021 - 29.12.2021 კვლევის სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ინოვაციების განვითარების ცენტრი
 • 15.07.2015 - 15.07.2015 ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი (TCO)/თბილისი
 • 19.07.2014 - 19.07.2014 ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი
 • 18.05.2010 - 19.05.2010 ფაკულტეტის განვითარების ტრეინინგი, აგრობიზნესის კვლევის და განვითარების საერთაშორისო ცენტრის მიერ საქართველოს აგრობიზნესის ცენტრის და USDA FAS CADI -ის მხარდაჭერით
 • 06.12.2009 - 06.12.2009 პროფესიული წვრთნა-ბიზნეს პროექტების მენეჯმენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ბიზნეს სკოლა CIWI GmbH-თან და GTZ Germany-თან თანამშრომლობით
 • 30.03.2009 - 04.04.2009 ეკონომიკური კვლევის მეთოდები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი (CEED)
 • 21.10.2008 - 22.10.2008 ხელმძღვანელობის უნარ-ჩვევები, დასავლეთის მართვის სკოლა
სტიპენდია/ჯილდო
 • 25.12.2022 - 25.12.2022 ხანგრძლივი, ნაყოფიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობისა და სტუდენტი-ახალგაზრდობის აღზრდაში გაწეული დიდი ღვაწლისთვის , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
 • 15.12.2015 - 15.12.2015 წარმატებული სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობისათვის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა