ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლელა ონიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 11.07.1970წ.
მისამართი: ქ.ბათუმი თამარ მეფის 3, ბინა 22
ელ-ფოსტა: lela.oniani@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 76 03 76
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები და საბანკო საქმე
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფინანსური ინსტიტუტები და ფინანსური ბაზრები

სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლიდან დღემდე ფინანსების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2006-2009წ წ – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულკტეტის  ეკონომიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი.

2004 წლიდან დღემდე აჭარის არ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საფინანსო საბუღალტრო დეპარტამენტის უფროსი.

2003-2005წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

1998-2006წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი

1997-1998წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი საათობრივი დატვირთვით

2000 წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის -ეკონომიკური თეორიისა და ფინანსების კათედრის გამგე

1999-2000წწ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი -სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის კათედრის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი

1998-1999წწ. საქართგველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი - სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის კათედრის უ / მასწავლებელი

1995-1999წწ. საქართგველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი -სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის კათედრის ასისტენტი

1993-1995წწ. ბათუმის აგროეკენომიკური კოლეჯი -ეკონომიკური დისციპლინებ ის მასწავლებელი

1991-1993წწ. მეაბრეშუმეობის აჭარის განყოფილება - მთ.ბუღალტერი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

-სახელმწიფო ვალის რეგრესული ანალიზი და პროგნოზი. INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2, 17/ ERIH PLUS. 2023.

-STATE DEBT PORTFOLIO AND ITS MANAGEMENT TRENDS. INOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT, 1, 66-75, ERIH PLUS. 2023.

-Risk Management Problems and the Role of Insurance in Developing Countries. Montenegrin Journal of Economics, 2, 153-165/Scopus (Q1). 2023.

-Deposit savings and criteria impacting its usefulness. Mathematical Statistician and Engineering Applications, 4 (71), 7974-7985 / Google Scholar. 2022.

-მონოგრაფია - ეფექტურ რისკ-მენეჯმენტზე მოქმედი ფაქტორების სრულყოფის გზები თანამედროვე საბანკო სისტემაში. თბილისი "უნივერსალი" , ISBN 978-9941-33- , 192. 2021.

-Empirical analysis of financial and non-financial risks of the commercial ban. European Journal of Sustainable Development, 2, 101-110 /Web of Science. 2019.

-Determining and predicting correlation of macroeconomic indicators on credit risk caused by overdue credi. Banks & bank systems, Iss. 3, 114-119/Scopus (Q2). 2018.

-რისკ-კულტურა ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, ჟ . „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“ №2  www.nier.ge

ISBN 978-9941-9597-1-4 Google scholar

https://scholar.google.com/citations?user=PklBcAgAAAAJ&hl=ru Research Bib

journalseeker.researchbib.com/view/issn/2449-2418. 2018.

- საბანკო რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდი. "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები"

ელ. ჟურნალი-№2

https://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/ 2017

-საბანკო პროდუქტების გასაღების თანამედროვე ასპექტები. ლელა ონიანი, თამარ ღოღობერიძე.

-კომერციული ბანკების საპროცენტო პოლიტიკის ანალიზი - ლ.ონიანი.   ჟ. „ეკონომიკა“ 7-8; გვ: 8-14. www.economics.bpengi.com,  ISSN 0206-2828. 2013წ

კომერციული ბანკების რეგიონული ფილიალები კორპორაციულ კლიენტებთან ურთიერთობის პრინციპები - ლ.ონიანი, ჟ.“ეკონომიკა“ 7-8; გვ:74-82 economics.bpengi.com,  ISSN 0206-2828.2013წ

   - აჭარის რეგიონში აგრობიზნესის განვითარების  ხელის შემწყობი ფაქტორები -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 2013 მაისი.

-           Dynamical Estimation and prediction of Business Value of regional insurance Companies;

CITEM 2010, Bergami R, Schuller A, VojtkoV,Conference on International Trade, Education and Marketing, ISBN 978-80-7259-071-1 Zelenec,Czech Republic,07-10. 12. 2010წ.

-           Metods of Sociology and Experts Diagnostics in the study of the regional Insurance Market

Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International,  Szegef, Hungary, 10. 2009.

 

- რეგიონული საკრედიტო ბაზრის განვითარების დონე და ძირითადი  ტენდენციები - ჟურნალი `ეკონომიკა~  #5-6, თბილისი, ISSN 0206 - 2828  2009 წ.

-აგრარული რეფორმა და მეცხოველოების დარგის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები  - ჟურნალი `ეკონომიკა~  #5-6, თბილისი, ISSN 0206 - 2828  2009 წ.

-проблемы и перспективы  развития  региональных банков  - Международная научно-практическая конференциа:  Социально-экономическое развитие регионов,  Владикавказ  ISBN  987-5-98161-039-4 2008 w

- ფასიანი  ქაღალდების რეგიონული განვითარების პერსპექტივები  - ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~ #2 თბილისი ISSN1512 -1194    2006 w.

-სასურსათო ბაზრის რეგულირების ზოგიერთი საკითხები   - ჟურნალი ეკონომიკა #8, თბილისი ISSN 0206 - 2828  2006 წ.

-სახელმწიფო რეგულირება, როგორც საწარმოო პოტენციალის გამოყენებისა და წარმოების ეფექტიანობის ერთ-ერთი მიმართულება  - აგრარული მეცნიერების პრობლემები XXXV, თბილისი ISSN 1512 - 200X   2006წ

- სასოფლო-სამეურნეო წარმოების თანამედროვე მდგომარეობა აჭარაში და მისი  განვითარების მიმართულებები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში  -  აგრარული მეცნიერების პრობლემები - XXXI ISSN1512 - 200X   2005 წ.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

-თანამედროვე სადეპოზიტო ბაზარი და მის სრულყოფაზე მოქმედ ფაქტორთა ანალიზი. საერთაშორიცო სამეცნიერო კონფერენცია. 2022.

- ბერლინი - ქართულ-გერმანულ ეკონომიკური ფორუმი - Efeqtives Menegmentsystem der oFFentlichen Finanzen. https://www.bsu.edu.ge/sub-33/page/10192/index.html.15-18 მაისს, 2018წელი

- Konfrans Baki Biznes Universitetinin. L.Oniani, A Tsintsadze – Investment insurance in Georgia.   May-2015

     -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 2013 მაისი.

Ме ждународная научно-практическая конференциа:  Социально-экономическое развитие регионов  -  проблемы и перспективы  развития  региональных банков.  Владикавказ-ский институт управления Владикавказ   ISBN  987-5-98161-039-4 2008 w

 - რსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკ-ის პროფესსორ - მასწავლებელთა კონფერენცია  რეგიონული საკრედიტო ბაზარი და მისი განვითარების ტენდენციები - 2009 წ.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

„დაგროვებითი საპენსიო სისტემით მისაღები სოციალური სარგებლის ღირებულების პროგნოზირება გრძელვადიანი დეპოზიტის ღირებულების ცვლილების მიხედვით“. საუნივერსიტეტო, ბსუ. 2020.02 - 2022.12

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

-DWV -გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება, KRESTON - PapiaShvili consulting group. ტრენინგი საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში.  Tbilisi -27.10.2015წ.

 - USAID დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში პროგრამა G3 - სტრატეგიული დაგეგმვა     19.12.2013წ

- Lituvos respublikos zemes ukio ministerija – Центр программы LEADER и методического обучения фермеров – Развитие услуг сельского туризма в аджарской автономной республике, 11.07.2013; CERTIFICATE  KP # 10547.

- UNDP, BBI, Trade promotion centre, Training proram: Practical issues of taxation; 11.05.2013.

 

-UNDP, BBI, Trade promotion centre, Training proram: Tax code of Georgia, 10.05.2013.

 

-  USAID კარგი მმართველობის პროგრამა, Managment Systems International Policy & managmant Consulting Group - მონიტორინგისა და შეფასების სემინარი.2012წ.

- The Centre of Teaching English CERTIFICATE –a course in GENERAL ENGLISH, level Starter.

01-06. 2011წ.

-ტრენინგი (USAID),- სტარტეგიული დაგეგმარების ინტეგრაცია შესრულებით მართვასა და პროგრამის ბიუჯეტთან“  2011წ. 11.11.-14.11.

-ტრენინგი (USAID), - „გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება პროგრამული ბიუჯეტირების გზით“.2011წ. 14.11-18.11. 

-განათლების მართვის პროექტი (USAID), განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

-2011წ.  პროგრამის ფარგლებში გაიარა რვა კურსი, 5(ECTS) კრედიტი საერთო მოცულობით:

-განათლების პოლიტიკა;

- ორგანიზაციული ლიდერობა განათლებაში;

-.მონიტორინგი და შეფასება განათლებაში;

- კურიკულუმის შემუშავების მეთოდოლოგია;

-სწავლების მეთოდები;

- ადამიანური რესურსების მართვა განათლებაში;

- პრაქტიკული კვლევა განათლებაში;

- განათლება მრავალფეროვან გარემოში.

 ICARE - აგრობიზნესის კვლევის და განვითარების საერთაშორისო ცენტრის მიერ  და USDA FAS CADE-ის მხარდაჭერით -ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი, სომხეთი, ქ.ერევანი, 2010წ.

. Internacional Finansce Corporation (IFC)  da saqarTvelos biznesis xelSewyobisa da ganviTarebis centri – GBSD საქართველოში: სემინარი: სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა. ბათუმი 2009წ.

 ciurixis teqnikuri federaluri universiteti, Tsu-s mikroekonomikis kaTedrisa da ekonomikuri ganaTlebis da ganviTarebis centris erToblivi seminari - ekonomikuri kvlevis meTodologia. 2009 30.03-04.04.

 - ganaTlebis ganviTarebis aკademia da USAID - is erToblivi საჯარა სამსახურის რეფორმების პროგრამა. 2008წ. მაისი-სექტემბერი

- პროექტებისა და ჯგუფის მართვა,

- ადამიანური რესურსების მართვა,

- თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები,

 - საჯარო ადმინისტრირების სიახლეები proeqti ( pasporti # 0035, kvalif.zogadi menejmenti)

- saqarTvelos kontrolis palata da gaeros ganviTarebis programis proeqti - UNDP , sarevizio - sakontrolo saqmianobis organizacia. ბათუმი 2006წ.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული -კარგად, ინგლისური -ლექსიკონის დახმარებით
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office -Word, Excel, Access, Poverpoint,  Internet.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა