ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რამინ (მათე) ცინარიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 17.08.1978
მისამართი: ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქ.23/25, ბინა 19
ელ-ფოსტა: ramin.tsinaridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 0422292984
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის დოქტორი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება; დარგი - ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა; დარგი - ფინანსები და საბანკო საქმე.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფინანსები, საბაჟო საქმე,  ინვესტიციები, მონეტარული პოლიტიკა, ფინანსური მენეჯმენტი,  განათლების სფეროს ფინანსები.

 

სამუშაო გამოცდილება:
 •  15.01.2015 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 • 20.09.2021-დან დღემდე ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის ფინანსების პროგრამული მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
 • 16.09.2013 წლიდან 17.09.2021-მდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის (შემდეგ ეკონომიკისა და ბიზნესის) ფაკულტეტის ფინანსებისა და საბანკო საქმის (2016-2017 სასწავლო წლიდან საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის) დეპარტამენტის ფინანსების პროგრამული მიმართულების ასისტენტ - პროფესორი;  
 • 2012-2013წწ. -  შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნი­ვერ­სი­ტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფა­კუ­ლტეტის ფინა­ნ­­სე­­ბის, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპა­რტა­მენ­ტის უფროსი მასწავლებელი;
 • 2007-2012წწ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეც­­ნიერებათა, ბი­ზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკუ­ლ­ტე­ტის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპა­რტა­მე­ნ­ტის  (2009 წლიდან ფი­ნა­ნ­სე­ბის, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტი) მას­წა­ვ­ლე­ბელი;
 • 2006–2007წწ. - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოცი­ა­ლურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ეკონომიკურ მეცნიე­რე­ბათა დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;
 • 2004-2006წწ. - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ფინანსებისა და კრედიტების კათედრის მასწავლებელი;
 • 2000–2004წწ. - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი;
 • 2012-2017წწ. - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის პროგრამული მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
 • 2009 წლიდან დღემდე -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერ­სი­ტეტის საერთაშორისო ბიზნეს განათლების ცენტრის  ტრენერი;
 • 2012-2013 წწ. ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
 • 2011-2013 წწ. - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის გაერთიანებული ფაკულტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის მეცნიერე­ბათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
 • 2001-2013 წწ. - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის გაერთიანებული ფა­კუ­ლ­ტე­ტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის მეცნიერე­ბათა დეპარტამენტის უფროსი მას­წავ­ლე­ბელი;
 •  2011-2012 წწ. - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის გადაზიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულების უფროსი მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

სხვა საქმიანობა:

 1.  სამეცნიერო საბჭოს წევრი - რეცენზირებადი, რეფერირებადი საერთაშორისო  ჟურნა­ლ­ი  „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, თბილისი, საქართველო, 2019 წლიდან დღემდე.
 2. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» «Ужгородський національний університет» (21.04. 2021р., м. Ужгород, Україна);
 3. სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ,,SCIENTIFIC BULLETIN OF UZHGIRID UNIVERSITY,” series ,,Economics,” ISSN 2409-6857 (print), ISSN 2415 – 735 X (online), MINISTRY OF EDUCATION SCIENCE OF UKRAINE, STATE HICHER EDUCATION ESTABLISHMENT ,,UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY,” Uzhgorod, 2018 წლიდან დღემდე;
 4. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება“ – 2023“, (ბათუმი, საქართველო);
 5. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი - International Scientific Conference 'Global Challenges and Sustainabze Development of Economics and Business"21-22 October, 2022, (Batumi, Georgia);
 6. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი  - International Scientific-Practical Conference «Global marketing: analysis and challenges of our time» May 16-17th, 2019 (Batumi, Georgia);
 7. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» «Ужгородський національний університет» (17-18.04. 2019р., м. Ужгород, Україна);
 8. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი -  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференціa, Фінансово-кредитна система: вектори розвитку; «Ужгородський національний університет» (26.04. 2018 р., м. Ужгород, Україна);
 9. კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი - II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები,“  2019 წლის 13  სექტემბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვე­რსი­ტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;
 10. სამეცნიერო-საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი -   ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, «ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნა­რიანობის პრობლემები თანამედროვე პირობებში,  2019 წლის 16 დეკემბერი,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვე­რსი­ტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;
 11.  საგაზეთო სტატია - „დღეს საქართველოსთვის დაგროვებით პენსიას ალტერნატივა არ გააჩნია,“ გაზეთი „აჭარა,“ ბათუმი, №13, სამშაბათი, 5-6. 02. 2019წ.
 12.  საგაზეთო სტატია - „იზოლაციონიზმისა და კარჩაკეტილობის ეპოქა წარსულს ჩაბარდა,“  გაზეთი „აჭარა,“ ბათუმი,  №103,  ხუთშაბათი, 10-11.09.2015წ.

სამეცნიერო სტატიები და ნაშრომები:

   მონოგრაფია: 

    1. „ECONOMIC AND FINANCIAL SECURITY OF THE STATE: INTERNATIONAL ASPECT“, Monogrph, Verlag SWG Imex GmbH Nuremberg Germany, 2024, 328 p. ISBN 978-3-9819288-9-4

   2. „რეგიონული საინვე­ს­ტი­­ციო პრო­ცე­სე­­ბის რეგუ­ლი­რე­ბის საფინანსო-ეკო­ნო­მიკური მექანიზმის სრუ­ლ­ყო­ფის აქ­­­ტუ­ალური სა­კი­თ­ხები,“  მონოგრაფია, გამო­მ­ცე­მ­ლო­­ბა „მი­ნი­ა­ტუ­­რა,“ ISBN 978-9941-9277-6-8, 252 გვ. 2013წ.

   სამეცნიერო სტატიები: 

 1. „Electronic Commerce in Georgian Business: Challenges and Perspectives“, COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS "BULLETIN OF POSTGRADUATE EDUCATION". SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES SERIES; MANAGEMENT AND ADMINISTRATION SERIES EDITION 27 (56) 2024,  State Institution of Higher Education, UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT, National Academy of Educational Sciences of Ukraine (იკითხება ERIH PLUS-ში),  https://doi.org/10.58442/2522-9931-2024-27(56)-75-104

 2. „საინვესტიციო გარემოს შეფასების აქტუალური საკითხები“, ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“,  ISSN 2587 - 5310 (ბეჭდური), E ISSN 2587 - 5310 (ონლაინ), ტ.18, 2(26), გვ. 50-62. ქუთაისი, 2023, (იკითხება ERIH PLUS-ში). DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.26.02 

 3. „რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ვექტორები“, ჟურნალი „ბი­­ნესი და კა­­ნო­­­­მდებლობა“, სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, თბ., ISSN 2960-9801, 2023, №02, გვ. 40-53. https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/issue/view/71/4

 4. „Foreign Direct Investments in the Conditions of the COVID-19 Pandemic: Georgia-EU Relations“, ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ტომი 10, გამოცემა №1, 2023წ., https://iem.ge/ojs/index.php/journal/article/view/120/96 (იკითხება ERIH PLUS-ში);

 5. „THE ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE NATIONAL ECONOMY AND CORRELATION ANALYSIS“, Access Journal, Volume 4. Issue 1, January 2023, Bulgaria. http://journal.access-bg.org/journalfiles/journal/issue-4-1-2023/the_role_of_foreign_direct_investment_in_the_national_economy_and_correlation_analysis.pdf?fbclid=IwAR0ZX109q0ZypORre6rgP11HNcC_JCkHbMzrr_xYPct1sNJsdRWvPaAg2XM. (იკითხება Web of Science-ში).

 6. „New Relationship Between National Currency Rate and Inflation“, International Journal of Innovative Technologies in Economy. 40(4), Poland. https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/2442/2137 , 2022 წ. (იკითხება ERIH PLUS-ში).

 7. „Fiscal effects of import duties and import regulation“, ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ტომი 9, გამოცემა №3, 2022 წ, https://iem.ge/ojs/index.php/journal/article/view/105/87 . (იკითხება google scholar-ში).  

 8. „რეფინანსირების განაკვეთი და მისი ზეგავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე კოვიდ-პანდემიის პირობებში“, ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“,  ISSN 2587 - 5310, ტომი 16, №2 (22), ქუთაისი, 2021, გვ. 1-13, (იკითხება google scholar-ში).  

 9. „Public Debt and the Covid-19 Pandemic: Reality and Interconnectedness“, Ecoforum“, Romania, Vol 10, №3, 2021,  Public Debt and the Covid-19 Pandemic: Reality and Interconnectedness | Ramin | Ecoforum Journal , (იკითხება ERIH PLUS-ში). 

 10. „საგადასახადო რეფორები და სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები ,,COVID-19“ პანდემიის პირობებში“, ჟურნალი „ბი­­ნესი და კა­­ნო­­­­მდებლობა“, სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, თბ., ISSN 1987-6041, ივლისი-დეკემბერი, 2021, №02, გვ. 47-60. (იკითხება google scholar-ში).  

 11. „რეფინანსირების განაკვეთის როლი სავალუტო კურსის რეგულირებაში“, ჟურნალი „ბი­­ნესი და კა­­ნო­­­­მდებლობა“ სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, თბ., ISSN 1987-6041, ივლისი-დეკემბერი, 2021, №02, გვ. 63-70. (იკითხება google scholar-ში).  

 12. „Labor conditions for employees in the field of education in the Autonomous Republic of Adjara“,  სტატია - უცხოეთში, საკონფერენციო მასალების  მასალების კრებულში, „ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ», 84-88, (Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції) April 21, 2021, Uzhhorod, Ukraine, ISBN 978-617-7825-39-4. 

 13.  „MODERN PRIORITIES OF GEORGIA'S FOREIGN TRADE“, სტატია - უცხოეთში, საკონფერენციო მასალების  მასალების კრებულში, „ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ», 105-111, (Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції), April 21, 2021, Uzhhorod, Ukraine, ISBN 978-617-7825-39-4.  

 14. „The major vectors of Georgia's customs policy in the post-coronavirus rehabilitation process“, Journal „Ecoforum“, Romania, Vol 9, №3,2020 (იკითხება ERIH PLUS-ში),    http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/1135 .

 15. „Responsible lending - results and prospects (პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება - შედეგები და პერსპექტივები)“, გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი, ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, №9, გვ. 97-103, თბილისი, 2020 წელი,  https://www.eugb.ge/uploads/content/N9/Ramin-Tsinaridze.pdf  (იკითხება ERIH PLUS-ში). 

 16. „ბიზნეს-გარემოს რეგიონული ასპექტები: კონკურენტუნარიანობა და შესაძლებლობები", ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ტომი 7, გამოცემა №1, 2020 წ,    http://iem.ge/ojs/index.php/journal , (იკითხება google scholar-ში).

 17. „ავტოსატრანსპორტო საშუა­ლე­ბათა საბაჟო გაფორმება საქართველოში: დადე­ბითი და უარყოფითი ტენდენცი­ები, “ სტატია რეცენცირებად, საერთაშორისო  ჟურნა­ლ­ში, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მ­დებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, ივლისი-აგვისტო, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 27-34გვ. 2017წ. http://b-k.ge/main/60. (იკითხება google scholar-ში).
 18. საინვესტიციო პოლიტიკის რეგიონული ასპექტები,"ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა," ინდექსირდება საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებში და სისტემებში (იკითხება google scholar-ში), გამომცემლობა „კალმოსანი," №2, 2018წ.,  ISSN 2449-2418, გვ.80-90.
 19. „საინვესტიციო გარემოს გამოწვევები   და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში," III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში,“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოქტომბერი 2018წ. (იკითხება google scholar-ში).
 20. „საინვესტიციო მიმზიდველობა აჭარის რეგიონში: შედეგები და პერსპექტივები,“ სტატია რეფერირებულ ჟურნალსა და რე­ცენ­ცი­რე­­ბად საერთაშორისო  ჟუ­რ­ნალში, ქუთაისი, EISSN 2346-8203, 2017წ,  TsinaridzeRamini1.pdf (atsu.ge)
 21. „საქართველოს საბაჟო პო­­ლი­ტიკა და მისი გავ­ლე­ნა ქვეყნის ეკონომიკა­ზე,“ სტატია რეფერირებულ ჟურნალსა და რე­ცენ­ცი­რე­­ბად საერთაშორისო  ჟუ­რ­ნალში, ქუთაისი, EISSN 2346-8203, 2017წ, TsinaridzeRamini.pdf (atsu.ge)
 22. „Improvement of the investment climate trends of Georgia,“სტატია უცხოეთში - KONFRANSIM MATERIALLARI,  International scientific-practical conference devoted to the 92th anniversary of the National Leader of Haydar Aliyev on the theme of “Economical efficiency and the political importance of investment”, Baku Business University, 5-6 may 2015.
 23. „საბაჟო სამართალდარღვევათა სახეები და ადმინისტრირების თავისებურებები საქართველოში,“ ინდექსირდება საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებში და სისტემებში, სტატია რეცენცირებად, საერთაშორისო  ჟურნა­ლ­ში, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მ­დებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, აგვისტო-სექ­ტე­მბერი, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 58-72გვ. 2014წ. http://b-k.ge/main/60  (იკითხება google scholar-ში).
 24. „ Проблемы бюджетного федерализма в Грузии,“ სტატია , «Проблемы теории и пра­к­ти­ки управления» официа­ль­ное издание Между­на­ро­дного НИИ проблем уп­ра­вления; №4; 45-51; ISSN 0234-4505,  Имфакт-фактор РИНЦ – 0,535, 2013წ. (იკითება google scholar-ში).
 25. ,,რეგიონული საინვესტიციო პო­ლი­ტი­კის სრულ­ყო­ფის მიმარ­თუ­ლე­ბე­ბი თანამედროვე ეტაპზე”, სტატია, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მ­დებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, სექ­ტე­მბერი, თბ. ISSN1987-6041, გვ. 45-49, 2011წ.
 26. „საინვესტიციო ბიუჯეტი-რეგიონის მდგრადი განვითარების მთავარი ინდიკატო­რი,"  სტატია, შრსუ, შრომები, III (სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია) , თბ.,,ISSN 1512-3162, გვ. 135-150, 2011წ.
 27. „მარტივი გამოცანა" მცირე ბიზნესის გადასახადის გადამხდელთათვის,” სტატია, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მ­დებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, აპრილი-მაისი, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 6-10, 2011წ. (იკითხება google scholar-ში).
 28. „სასაქონლო მატერიალურ  ფასეულობათა ინვენტარიზაცია-გადამხდელთა პრობლე­მა,"  სტატია, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი დაკა­­ნო­­ნ­­მდებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, ნოემბერი, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 3-6, 2010წ. 
 29. „მეწარმე უკანონოდ არ უნდა ისჯებოდეს," ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მდებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, ნოემბერი, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 10-13. 2009წ.
 30. ,,ფინანსური გლობალიზაცია და სა­ქა­რ­თველო,“ სტატია, ჟურნ. ,,ეკონომიკა,“ №10,  თბ. ISSN 0206-2828, გვ. 48-52, 2009წ. 
 31. „კანონის არამართლზომიერი გამოყენებით დღგ-ს გადამხდელები კვლავაც უკანონოდ ისჯე­ბიან,"სტატია, ჟურნალი ,,ბი­ზნესი და კანო­ნმ­დე­ბლობა“, ივ­ლი­სი–აგვისტო, საგა­მო­მ­ცემ­ლო სახლი ,,ინო­ვაცია“, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 19-21, 2009წ. (იკითხება google scholar-ში).
 32. ,,სადაზღვევო ბაზრის განვითარების რე­გიონული ასპექტი,” სტატია, ჟურნალი ,,ბი­ზნესი და კანო­ნმ­დე­ბლობა“, ივ­ლი­სი–აგვისტო, საგა­მო­მ­ცემ­ლო სახლი ,,ინო­ვაცია“, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 95-99, 2009წ. (იკითხება google scholar-ში).
 33. „ურბანიზაციის რეგულირება მაღალმთიანი რეგიონების სტიმულირების კვალობაზე," სტატია - უცხოეთში, საკონფერენციო მასალების კრებულში, материалы Международной   научной   интернет-конференции «ТЕНДЕНЦИИ    И    ПЕРСПЕКТИВЫ    РАЗВИТИЯ    НАУКИ    И    ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (Вып. 43), сборник научных трудов, ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ ,  31 января 2019 г. (იკითხება google scholar-ში).
 34. „Перспективы развития малого бизнеса в Грузии,“   სტატია - უცხოეთში, საკონფერენციო მასალების კრებულში, материалы Международной   научной   интернет-конференции“ INSTRUMENTS OF NATIONAL ECONOMY AND NATIONAL SECURITY REGULATION IN THE CONDITIONS OF MODERN GLOBAL CHALLENGES,” Khmelnytskyi National University, Faculty of Economics and Management, Department of Economic Theory, which will be held in Khmelnytskyi, сборник научных трудов, October, 2018
 35. „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზეგავლენა დასაქმებაზე," სტატია - უცხოეთში, საკონფერენციო მასალების კრებულში, материалы Международной   научной   интернет-конференции «ТЕНДЕНЦИИ    И    ПЕРСПЕКТИВЫ    РАЗВИТИЯ    НАУКИ    И    ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (Вып. 43), сборник научных трудов, ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ ,  31 января 2019 г. (იკითხება google scholar-ში).
 36. Problems of Value-Added Tax harmonization in Georgia in terms of free trade with the European Union," материалы Международной   научной   интернет-конференции,“ ІІІ Міжнародної науково-практичної конференціa, Фінансово-кредитна система: вектори розвитку; «Ужгородський національний університет» (26.04. 2018 р., м. Ужгород, Україна);
 37. „Accumulative pension system as part of social policy,“  სტატია - უცხოეთში, საკონფერენციო მასალების  მასალების კრებულში, материалы  Международной   научной   интернет-конференции,“ International scientific and practical conference TOPICAL ISSUES OF ECONOMICS, ACCOUNTING, FINANCE AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, April 17-18, 2019, Uzhhorod, Ukraine (იკითხება google scholar-ში).
 38. „The Impact of Tax Burden on Business Environment,“ სტატია უცხოეთში - BAKU BUSINESS UNIVERSITY, International scientific-practical conference dedicated to 96th birth anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev "Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its competitiveness"May, 2-3, 2019.
 39. „РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ,”  სტატია - უცხოეთში, საკონფერენციო მასალების კრებულში, Материалы II Международной научно-практической конференции,  г..Кизляр, 2015, http://kiz-engec.ru/download/11.06.2015sbornik.pdf#page=283  (იკითხება google scholar-ში).
 40. ,,დაგროვებითი საპენსიო სქემის უცხოური გამოცდილება და საქართველოს რეალობა", სტატია რეფერირებულ ჟურნალსა და რე­ცენ­ცი­რე­­ბად საერთაშორისო  ჟუ­რ­ნალში, ქუთაისი, EISSN 2346-8203, 01 ოქტომბერი, 2019 წელი, TsinaridzeRamini.pdf (atsu.ge)
 41. „საგადასახადო სამართალდარღვევათა პასუხისმგებლობის ზოგიერთი აქტუალური საკითხისათვის“,  სტატია რეცენცირებად, საერთაშორისო  ჟურნა­ლ­ში, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მ­დებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, დეკემბერი, №2, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 32-41გვ. 2019წ. https://b-k.ge/arqivi/biznesi-da-kanonmdebloba-n2-dekemberi-2019-tseli/. (იკითხება google scholar-ში).
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. „საინვესტიციო გარემოს, როგორც ეკონომიკური ზრდის ფაქტორის შეფასების მეთოდოლოგიური საკითხები“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები და ეკონომიკური ზრდა“, ქუთაისის უნივერსიტეტი, 10 ნოემბერი, 2023წ.;

 2. „დაგროვებითი საპენსიო სქემა და საინვესტიციო პორტფელის ფორმირების მექანიზმი საქართველოში“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი  განვითარება - 2023”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 20-21 ოქტომბერი, 2023წ.;

 3. „საზოგადოების როლი მზის ენერგიის ინოვაციური პოტენციალის ათვისების პროცესში აჭარის რეგიონის მაგალითზე“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი  განვითარება-2023”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 20-21 ოქტომბერი, 2023წ.;

 4. „საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის რეგიონული და საერთაშორისო ასპექტები“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი  განვითარება-2023”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 20-21 ოქტომბერი, 2023წ.;

 5. „Investment potential of the country and regional investment attractiveness“, VII International Scientific and Ppaqtical Conference - UKRAINE, BULGARIA, EU: Modern Trends in the Development of Science, Technology and Innovation, 2-7 July 2023, Burgas (Bulgaria).

 6. „Investment flows and contemporary trends in capital migration“,  მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ - ISTSML – 2023, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, კვლევების ცენტრი, 2023  წლის  24 ივნისი;

 7. „ელექტრონული კომერციის განვითარების ვექტორები თანამედროვე ეტაპზე“, მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ - ISTSML – 2023, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, კვლევების ცენტრი, 2023  წლის  24 ივნისი, 

 8. „რეფინანსირების განაკვეთის დამოკიდებულება ლარის გაცვლით კურსსა და ინფლაციაზე“, უნივერსიტეტის დაარსების 30 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენცია: „საქართველოს მდგრადი განვითარება: გლობალური გამოწვევები და პერსპექტივები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამართლებრივ ჭრილში“, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, ბათუმი 2022 წლის 24-25 დეკემბერი; 

 9. ლიდერობის მიდგომები და როლი კომპანიის მართვაში“, უნივერსიტეტის დაარსების 30 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენცია: „საქართველოს მდგრადი განვითარება: გლობალური გამოწვევები და პერსპექტივები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამართლებრივ ჭრილში“, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, ბათუმი 2022 წლის 24-25 დეკემბერი; 

 10. „Customs revenues and export-import regulation“, მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ ISTSML 2022, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, კვლევების ცენტრი, 2022 წლის  24 ივნისი (აბსტრაქტების კრებული იკითხება google scholar-ში);

 11. „ეროვნულ ეკონომიკაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლის კორელაციური ანალიზი“, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 25 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება“, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსისტეტი, 2022 წლის 21-22 ოქტომბერი;

 12. „საქართველო-ევროკავშირის საინვესტიციო ურთიერთობები Covid-19 პანდემიის პირობებში“, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 25 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება“, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსისტეტი, 2022 წლის 21-22 ოქტომბერი;

 13. „რეფინანსირების განაკვეთი და მისი ზეგავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე კოვიდ-პანდემიის პირობებში“, ქუთაისის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერეცია: „COVID-19-ის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები ეკონომიკაში,  ბიზნესსა და მედიცინაში“, საქართველო, ქუთაისი, 2021 წლის 4-5 ოქტომბერი;

 14. „Labor conditions for employees in the field of education in the Autonomous Republic of Adjara“,  материалы  Международной   научной   интернет-конференции,“ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ», 84-88, April 21, 2021, Uzhhorod, Ukraine.

 15. „MODERN PRIORITIES OF GEORGIA'S FOREIGN TRADE“материалы  Международной   научной   интернет-конференции,“ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ», 105-111,  April 21, 2021, Uzhhorod, Ukraine.

 16. „გლობალური საფინანსო ინსტიტუტების მნიშვნელობა საქართველოში COVID-19-ის უარყოფითი ეკონომიკური შედეგების რეაბილიტაციის პროცესში, მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი, აქტუალური ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში“ - `The 5th Scientific International Conference on "ACTUAL ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS IN MODERN GLOBALIZATION, ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევთი ინსტიტუტი, თბ., 26.09.2020წ.

 17. ,Accumulative pension system as part of social policy,“  International scientific and practical conference TOPICAL ISSUES OF ECONOMICS, ACCOUNTING, FINANCE AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, April 17-18, 2019, Uzhhorod, Ukraine;
 18. ,,The Impact of Tax Burden on Business Environment,“ BAKU BUSINESS UNIVERSITY, International scientific-practical conference dedicated to 96th birth anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev "Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its competitiveness"May, 2-3, 2019;
 19. „ურბანიზაციის რეგულირება მაღალმთიანი რეგიონების სტიმულირების კვალობაზე," Международной   научной   интернет-конференция «ТЕНДЕНЦИИ    И    ПЕРСПЕКТИВЫ    РАЗВИТИЯ    НАУКИ    И    ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (Вып. 43), «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ» 2019 г;
 20. „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზეგავლენა დასაქმებაზე," Международной   научной   интернет-конференция «ТЕНДЕНЦИИ    И    ПЕРСПЕКТИВЫ    РАЗВИТИЯ    НАУКИ    И    ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (Вып. 43), «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ» 2019 г;
 21. „Problems of Value-Added Tax harmonization in Georgia in terms of free trade with the European Union," ІІІ Міжнародної науково-практичної конференціa, Фінансово-кредитна система: вектори розвитку; «Ужгородський національний університет» (26.04. 2018 р., м. Ужгород, Україна);
 22. „საინვესტიციო გარემოს გამოწვევები   და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში,“III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში,“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოქტომბერი 2018წ;
 23. „Перспективы развития малого бизнеса в Грузии,“   Міжнародна науково-практична конференція, “INSTRUMENTS OF NATIONAL ECONOMY AND NATIONAL SECURITY REGULATION IN THE CONDITIONS OF MODERN GLOBAL CHALLENGES,” Khmelnytskyi National University, Faculty of Economics and Management, Department of Economic Theory, which will be held in Khmelnytskyi, October, 2018;
 24. „საინვესტიციო პოლიტიკის რეგიონული ასპექტები,“ IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი (24.06.2018წ);
 25. „Georgia Custom Policy and Its Influence on the Country's Economy," საკონ­ფე­რენციო მასალა, საერთაშორისო კონფერენცია, აკა­კი წე­რე­თ­ლის სახე­ლმ­წი­ფო უნი­ვე­რსი­ტე­ტი, ქუთაისი, 2017წ. http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/ ;
 26. Investment attractiveness in Adjara Region: Results and Perspectives,“ საკონ­ფე­რენციო მასალა, საერთაშორისო კონფერენცია, აკა­კი წე­რე­თ­ლის სახე­ლმ­წი­ფო უნი­ვე­რსი­ტე­ტი, ქუთაისი, 2017წ. http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/ ;
 27. „Improvement of the investment climate trends of Georgia,“ საკონ­ფე­რენციო მასალა უცხოეთში International scientific-practical conference devoted to the 92th anniversary of the National Leader of Haydar Aliyev on the theme of “Economical efficiency and the political importance of investment”, Baku Business University, 2015;
 28. „РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ,”   საკონ­ფე­რენციო მასალა უცხოეთში, II Международний научно-практической конференция, 11 июня 2015 года, Кизляр 2015;
 29. ,,The Current  Issues  Regulation  of  Investment  Processes  in Georgia,”  საკონ­ფე­რენციო მასალა უცხოეთში, International Conference on Critical Issues in Business and Economics inGümüşhane,  GÜMÜŞHANE UNIVERSITY, 2014, http://www.gumushane.edu.tr/dosya/belgeler/2014-05-02-11-05-08-programme.pdf;
 30. „The system of indexes to assess effectiveness of budgetary Process,“ საკონ­ფე­რენციო მასალა, 6th International Con­fe­re­nce Developments in Eco­nomic Theory and Po­licy, Faculty of Eco­no­mics and Business of the Uni­versity of the Basque Co­untry, Bilbao, Spain, 2009.
 31. Foreign Experience of Accumulated Pension Schemes and the Reality of Georgia“, საკონფერენციო მასალა, საერთაშორისო კონფერენცია,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2019წ.  https://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/index.html

    ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია:

   1. „მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი თანამედროვე გამოწვევების ფონზე“, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა შიგა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, წმინდა ტბელ აბუსერიძის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2021 წლის 15 ოქტომებრი;

2. „პანდემიის (covid-2019) ზეგავლენა საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე:რეალობა და შეფასებები“,  III ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „კორონომიკა: ეკონომიკური მეცნიერების და ეკონომიკური პოლიტიკის  თანამედროვე გამოწვევები,“  2020 წლის 11  სექტემბერი,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი­ვე­რსი­ტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;

3. „მთის კანონის ზეგავლენა მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე“, II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები,“  2019 წლის 13  სექტემბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვე­რსი­ტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;

4.. „პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება და მისი  ზეგავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე", II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები,“  2019 წლის 13  სექტემბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვე­რსი­ტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; 

5. „ბიზნეს-გარემოს რეგიონული ასპექტები: კონკურენტუნარიანობა და შესაძლებლობები“, ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის პრობლემები თანამედროვე პირობებში“, 2019 წლის 16 დეკემბერი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვე­რსი­ტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  2019-2020 წელი, ბსუ, პროექტის დასახელება: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მართვის ეფექტიანობის ანალიზი: ტენდენციები, შედეგები, პერსპექტივები. ეკონომიკა და ბიზნესის დარგობრივი მიმართულება, ძირითადი პერსონალი (დაუფინანსებელი-შეფასების ქულა - 85);

2. 2018-2019 წელი, ბსუ, პროექტის დასახელება: მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და მათი დაძლევის შესაძლებლობები (აჭარის არ-ის მაგალითზე), ძირითადი პერსონალი, (დაუფინანსებელი-შეფასების ქულა - 85);

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საერთაშორისო მრგვალი მაგიდა თემაზე: სახელმწიფოს ეკონომიკური და ფინანსური უსაფრთხოება: საერთაშორისო ასპექტი“, სახელმწიფო საგადასახადო უნივერსიტეტი, უკრაინა, 2024 წლის 30 იანვარი;

 2. ვებინარი თემაზე: „რა არის და რა შესაძლებლობლობას ქმნის FinTech“, Loialté - აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია, 2024 წლის 29 იანვარი;

 3. ვებინარი თემაზე: „საინვესტიციო შესაძლებლობები და საფონდო ბირჟის ტენდენციები“,  გალტ & თაგარტი, 2024 წლის 24 იანვარი;

 4. ვორქშოპი Erasmus+“-ის პროგრამა და მისი დაფინანსების შესაძლებლობები (უმაღლესი განათლება), პროექტი - “ერაზმუს+ პროგრამაში საქართველოს მონაწილეობის მიზანშეწონილობის კვლევა შესაძლებლობის განვითარებისათვის”, Erasmus + Georgia Funded by the Union, 2024 წლის 09 იანვარი, 

 5. ტრენინგი თემაზე: „საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები", ინოვაციური განათლების ცენტრი, 2023 წელი, 18 დეკემბერი;

 6. ტრენინგი თემაზე: „HR სტრატეგია და იურიდიული რეგულაციები პერსონალის მართვის პროცესში“, ინოვაციური განათლების ცენტრი, 2023 წელი, 13-14 დეკემბერი;

 7. ტრენინგი თემაზე: „როგორ გავხადოთ ლექცია/სემინარი ინტერაქტიული (სწავლების აქტიური მეთოდები)“, ინოვაციური განათლების ცენტრი, 2023 წელი, 4-5 დეკემბერი;

 8. ტრენინგი თემაზე: „როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისათვის მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად“, ინოვაციური განათლების ცენტრი, 2023 წელი, 14-15 ნოემბერი;
 9. ტრენინგი თემაზე: „როგორ გავწეროთ საგანმანათლებლო პროგრამებში სასწავლო კურსებში/კომპონენტებში სწავლის შედეგები ვალიდურად, როგორ იყოს სწავლის შედეგები გაზომვადი“, ინოვაციური განათლების ცენტრი, 2023 წელი, 16-17 ნოემბერი;
 10. Final Dissemination Conference of the LOVE. DIST@NCE project, co-funded by the Erazmus+ Programme of the European Union, on 15th and 16th May 2023;
 11. ვორქშოპი: Georgia’s Innovation and Technology Agency, Workshop on Industry 4, Ecosystems and Tech Entrepreneurship, Batumi Shota Rustaveli State University, 25-27 July 2022;
 12. ტრენინგი თემაზე: „გადაიაზრე მომავალი“, ICF - ქოუჩინგის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში, 2022 წელი, მაისი; https://bsu.edu.ge/main/page/16752/index.html
 13. სემინარი თემაზე: "მეცნიერის სამეცნიერო აქტივობა და საერთაშორისო მონაცემთა ბაზები". სამეცნიერო და ტექნიკური ინფორმაციის ინსტიტუტი ტექინფორმი, 2022 წლის ივნისი;
 14. ვებინარი თემაზე: „How to Organize Barrier-free Environment in the University“, Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE), 2022 წელი, თებერვალი;
 15. ვებინარი თემაზე: „Teaching Students with Special Educationas Needs“, Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE), 2022 წელი, თებერვალი;
 16. ვებინარი თემაზე: „კიბერუსაფრთხოება covid-19-ის“ დროს, საქართველოს ეროვნული ბანკი, 2021 წლის 16 ნოემბერი. 
 17. Business Training Center LTD, ტრენინგ-კურსი თემაზე:  „Chages in Value added tax“ („ცვლილებები დამატებული ღირებულების გადასახადში“), 2021 წლის 08-12 თებერვალი.
 18. ვებინარი თემაზე „ერთად ვებრძოლოთ პლაგიატს“ (პლაგიატის პრევენციის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2021წ. (თებერვალი). https://bsu.edu.ge/main/page/14652/index.html
 19. ვებინარი: „პროგრამა Turintin-რუბრიკებთან დაკავშირებით", ევროკავშირის პროექტი -  INTEGRITY,  კოორდინატორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2020 წ. (მაისი).
 20. ვებინარი: MPR company - სოციალური ქსელების მართვა, კომპანია ,  შპს „ემპიარი“, 2020 წელი (აპრილი).
 21. ვებინარი: „პროგრამის Turintin გამოყენება", ევროკავშირის პროექტი -  INTEGRITY,  კოორდინატორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2020 წ. (აპრილი).
 22. ვებინარი: MPR company - ბრენდინგი, კომპანია ,  შპს „ემპიარი“, 2020 წელი (აპრილი).
 23. ვებპანელი „კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული რეცესია, მისი შემაკავებელი ბარიერები და პოსტკორონავირუსული კრიზისის დაძლევა საქართველოში“, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2020 წ. (აპრილი)
 24. ვორქშოპი „ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩო და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი“,  კოორდინატორი-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სამმართველო, 2019 წ. (დეკემბერი)
 25. ვორქშოპი „როგორ შევქმნათ ინოვაციური ბიზნეს-მოდელი“,  (ორგანიზატორები - „ჯეპრა“, ლურჯი ოკეანე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), 2019 წ.
 26. EBSCO  information services, EBSCO  Databases ans services training 2018, EBSCO information services customer training and success Certifikate of completion.
 27. „ეფექტური კომუნიკაცია და პრეზენტაციის უნარები,“ (ორგანიზატორი-საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი), 2015წ.
 28. „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“ (ორგანიზატორები – ილიას სახელმწიფო უნივერ­სი­ტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი, განათლების მართვის პროექტი USAID), 2011წ;
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული - კარგად.
 • ინგლისური - საშუალოდ. 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე პროგრამები მომხმარებლის დონეზე

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა