ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირინა ვაშაყმაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 24.02.1979წელი
მისამართი: ბათუმი, ზ. გორგილაძის 88, ბინა44
ელ-ფოსტა: irina.vashakmadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 179750
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ -სამართალმცოდნეობა
განათლების მიმართულება, დარგი: იურისტ- ეკონომისტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფინანსები , საბანკო და საკრედიტო სისტემა

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან დღემდე- ფინანსების და საბანკო საქმის დეპარტამენტის ასოც.პროფესორი

2009-2013წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნირებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

09/2006-/2009 წწ. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი

4/2004 – 9/2009წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსი ლაბორანტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.2023. Asie Tsintsadze, Irina Vashakmadze, Irina Tavadze, Lilit Meloyan-Phutkaradze,,EMPIRICAL ANALYSIS OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE FINANCIAL MARKET OF GEORGIA.   Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, latvia Univerrsity of life Sciences and Technologies Faculty of Social Development.Issue 57

2. 2022.  Irina Vashakmadze, Irine Tavadze    Masters International, Business and Contemporary Discussions in Social Science, 6-0, 111-118, Google Scholar ,THE ROLE OF THE NATIONAL BANK REGULATIONS IN THE STABILITY OF THE GEORGIAN ECONOMOY AND THE ASSESSMENT OF ITS INFLUENCE TO THE BANKING SECTOR."

3. 2021. latvia University of life Sciences and Technologies Faculty of Social Development. 11-14 May 2021 Jelgava, Latvia. 250-260. Analysis of the Financial Market as a Driving Force of the Regional Economy in the Conditions of pre- and post- Pandemic.

Asie Tsintsadze;Irina Vashakmadze; Irine Tavadze; Lilit Meloyan-Phutkaradze.

4. 2020. latvia University of life Sciences and Technologies Faculty of Social Development. 12-15 May 2020 Jelgava, Latvia. 131-140 PERSOECTIVES AND OPPOTUNITIES OF GEORGIAN FINANCIAL MARKET INTEGRATION INTO EU.

Asie Tsintsadze; Irina Vashakmadze; Irine Tavadze; Lilit Meloyan-Phutkaradze.

5. 2019. ACCENT GRAPHICS COMMUNICATIONS & PUBLISHING 807-2625 Regina st. Ottawa, Ontario, K2B 5W8, Canada New regulations in the development of a financial market. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools.

Asie Tsintsadze; Irina Vashakmadze; Irine Tavadze; Lilit Meloyan-Phutkaradze.

6. 2019. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველო, ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის 59. 20-21 სექტემბერი ევროპის ასოცირების შეთანხმებების დირექტივების შესრულების მდგომარეობა და პრობლემები ფინანსურ ბაზარზე.

ცინცაძე ასიე, ირინა ვაშაყმაძე, ირინე თავაძე.

7. 2018. Accent Graphics Communications and Publishing .1807-150 Charlton st.East, Hamilton, Ontario, Canada COMMERCIAL BANKS – THE ONLY WAY OF ECONOMICAL DEVELOPMENT IN GEORGIA

Irine Tavadze; Irina Vashakmadze

8. Irina Vashakmadze Vladimer Glonti ,,Deposit insurance, as the basis for ensuring financial sustainability of the banking system"Journal of Applied Finance & Banking vol. 8, no. 5, ISSN: 1792-6580 (print version), 1792-6599 (online)http://www.scienpress.com/Upload/JAFB%2FVol%208_5_3.pdf 43-52 2018წ.

9. Ирина Вашакмадзе ВладимирГлонти ,,Организационно-Структурные Новации и Современные Тенденции в Банковской Системе Грузии"Актуальные проблемы бизнес-образования: материалы XVIIМеждунар. науч.-практич. конф., Минск/Бел. гос. ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента технологий, Ассоциация бизнес-образования;[редкол.: ВВ Апанасович (гл. ред.) и др.].  27-32 http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/196587/1/27-32.pdf 2018წ.

10. ი. ვაშაყმაძე ,,Marketing of Bank Products and Its Role in the Activities of Commercial Banks''Innovative Economics and Management 5 No,1 www.nier.ge 
47-51 2018წ.

11. ი. ვაშაყმაძე ,,კონკურენციულიგარემოქართულსაბანკოსისტემაში"თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები"ელექტრონული ჟურნალი (ISSN 2346-8203).https://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/ 2017წ.

12. I.VashakmadzeV.Glonti ,,The Mechanism of Pricing on the Credit Market and Interest Rates on loansScientific Letters of Academic Society of Michal BaludanskyVolume 5, No, 5A/2017 ISSN 1338-9432149-151გვ 2017წ.

13. ვ. ღლონტი, ი. ვაშაყმაძე  ,, Credit and Financial Support of Functioning and Development of the Enterprises of Small and Medium Business in Georgia”.Journal ofFinance and Bank Management June 2015, Vol.3, No.1, pp.56-59 ISSN: 2333-6064(Print), 2333-6064 (0nline)

14. ი. ვაშაყმაძე,    ,,ბანკებსა და საწარმოებს შორის ურთიერთობების ზეგავლენა ეკონომიკის სტაბილურობაზე"                 ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებული და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული  ჟურნალში,  ეკონომიკა და ბიზნესი     N 3 ISSN1987-5789 გვ.-103-112   (2013 წელი, მაისი -ივნისი)

15. ი. ვაშაყმაძე,  ,,Necessity of Strengthening the Financial Sustainability of the Banking System in Georgia"ეკონომიკა  N5-6, ISSN 0206-2828 გვ75-81  2013წ.

16. ვ.ღლონტი, ი. ვაშაყმაძე,  ,,Проблемы финансовой устойчивости банковской системы Грузии"«Финансы и кредит» научно-практический и теоретический жур¬нал; №9 (537); 69-75; ISSN 2071-4688 გვ.69-74Имакт-фактор РИНЦ – 0,339 2013წ.

17. ვ. ღლონტი,ა. ცინცაძე, ი. ვაშაყმაძე,  ,,Method of an estimation of the regional budgetary process"Waldemar Ratajczak and Krzysztof Stachowiak (eds), Spatial economy for society 2010 Conference Proceedings, Volume 1, pp. 47-55, Poznan, Poland 2010წ.

18. ი. ვაშაყმაძე,  ,,საბანკო ომბუდსმენის ინსტიტუტის არსებობის აუცილებლობა საქართვლოში " ბიზნესი და  მენეჯმენტი N 2ISSN  1987-7560 გვ.204-206  2010წ.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2021. 22 st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development. Analysis of the Financial Market as a Driving Force of the Regional Economy in the Conditions of preand post- Pandemic.

2. 2020. 21 st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development PERSPECTIVES AND OPPORTUNITIES OF GEORGIAN FINANCIAL MARKET INTEGRATION INTO EU

3. 2018. INNOVATIONS IN SCIENCE: THE CHALLENGES OF OUR TIME VARNA FREE UNIVERSITY"CHERNORIZETS HRABAR" (BULGARIA) CHERNIHIV NATIONAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (UKRAINE) SHEI "UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT" OF NAES OF UKRAINE (UKRAINE) CENTER FOR STRATEGIC INITIATIVES AND PROGRESSIVE DEVELOPMENT COMMERCIAL BANKS – THE ONLY WAY OF ECONOMICAL DEVELOPMENT IN GEORGIA

4. 4th International scientific-practical conference ,,Modern Technologies, Socio-Economic Development Problmebs and Ways of Solving Them” ,,Deposit insurance goals and predictable results"Batumi-Georgia June 24, 2018

5. Ukraine-EU Innovations in Education, Technology, Business and Law ,,Poblematic Loan Management In Georgian Commercial Bank"Slovak-Republic –Czech RepublicApril 24 -28.2018

6. Актуальные проблемы бизнес-образования: материалы XVIIМеждунар. науч.-практич.Конф ,,Организационно
-Структурные Новации и Современные Тенденции в Банковской Системе Грузии"Минск/Бел. гос. 19–20 апреля 2018 г.,
 

7. Second international conferenceEconomic, Legal and Social Problems of Modern Development – 2017 ,,Competitive environment in Georgian banking system"Kutaisi (Georgia)September 29-30, 2017

8. ХХV Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»   ,,Роль Коммерческих Банков в Економическом Развитии" Переиослов-Хмелницки 31 мая 2017 года

9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,, თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები-2017  ნაშრომის სათაური ,, კონკურენციული გარემო ქართულ საბანკო სისტემაში" ქუთაისი 29-30 სექტემბერი 2017

10. Challenges Confronting Higher Education in Developing Countries Finance and Economics University presidents Forum for developing CountriesUniversity of International Business and Economics  Beijing,  China.2013  8-28 May 

11. Method of an estimation of the regional budgetary process Spatial economy for society Poznan, Poland. 2010

12. The system of indexes to assess effectiveness of budgetary process 6th International Conference Developments in Economic Theory and Policy Faculty of Economics and Business of the University of the Basque Country,   Bilbao, Spain.2009, 2-3  July

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. CIWI Gmbh, GTZ, CTC, BBS ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი არასამთავრობო და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის.  (ტრენერი)2008წ

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.ტრენინგი-,, ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირები სშეთანხმების შესახებ" საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 23-26 იანვარი 2018წ.

2.Modern Technologies,Socio-Economic Development Problems and Ways of Solving Themb 24.06.2018 წ.

3.The Fourth International Research and Practice Conference “Ukraine-EU Modern Technology, Business and Low” Czech Republic 24-28  April 2018წ.

4.Modern Teaching and Innovative Technologies in Higher Education  24-30 Octomber 2017წ.

5.. საქართცელოს პროფესიული განვითარების ცენტრი ,, ტრენერების ტრენინგი, ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები“2015წ.

6.,,Finance and Economics University Presidents Forum for Developing Countries” School of Continuing Education University of International Business and Economics. Beijing.2013წ.

7. „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულოსკოლა“ (ორგანიზატორები–ილიას სახელმწიფოუნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების მართვის პროექტი USAID).2011წ.

8.,,ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი“(ორგანიზატორები-აგრობიზნესის კვლევის და განვითარების სართაშორისო ცენტრის მიერ საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრთან ერთად და USDA FAS CADI-ისმ ხარდაჭერით ერევანი, სომხეთი.2010წ.

9. Trainer for Business integrated Project  Management Shota Rustaveli State University- Business School in cooperation with CIWI GmbH and GTZ Germany.2009წ. 

10. International Seminar ,, Methods in Economic Research” hold in collaboration with ETH Zurich, Tbilisi State University (TSU) and Centre for Economic Education and Development 9CEED).2009წ.

11.  ,,Leadership Skills Programme A People- Centred Approach Modules 1,2,3,&4 (USCA, Oxford Management Consultants).2008წ.
 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური    (თავისუფლად)

რუსული      (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word

Excel

PowerPoint

Internet

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა