ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ბესიკ ბოლქვაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 02.07.1978
მისამართი: 6010. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. № 6ა, ბ. 38.
ელ-ფოსტა: besik.bolkvadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995 5 93) 34 32 30
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა; ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა; ფინანსები და საბანკო საქმე
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა; ფინანსები, კრედიტი და საბანკო საქმე
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკონომიკის ფინანსური რეგულირება;  ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა; ფინანსური მენეჯმენტი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

–       აკადემიური სფერო:

2009 წლიდან  დღემდე – ასოცირებული პროფესორი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი).

2010-2013 – მიწვეული მასწავლებელი (საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის  სახელობის უნივერსიტეტი); 2007-2011 – (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ ბიზნესის სკოლა); 2007-2009 – (ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია).

2006-2010 – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი/ ეკონომიკური და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება).

2000-2008 – მასწავლებელი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ ეკონომიკის დეპარტამენტი).

 

–       პრაქტიკული  სფერო:

2012-2016 – მინისტრის მოადგილე (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო).

2007-2010 – აუდიტორი (შპს ,,ევროაუდიტი’’).

2001-2002 – საკრედიტო ექსპერტი (სს ,,საქართველოს პროკრედიტ ბანკის’’ ბათუმის ფილიალი).

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

სახელმძღვანელო:

ფინანსური მენეჯმენტი: საბაზისო დონე (საფუძვლები) [მეორე განახლებული გამოცემა] /რედაქტორი: პროფ. ნ. ბაკაშვილი/. თბილისი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 2023. 516 გვ.

ფინანსური მენეჯმენტი: კონცეპტუალური საფუძვლები, ფუნქციონალური ქვესისტემები, ანალიტიკური ინსტრუმენტები /რედაქტორი: პროფ. ნ. ბაკაშვილი/. ბათუმი, ბსუ-ს გამომცემლობა, 2018. 740 გვ.

მონოგრაფია:

სათამაშო ბიზნესი და ეკონომიკა: გლობალური გამოცდილება და საქართველო /რედაქტორი: პროფ. ე. ჯგერენაია/. თბილისი, გამომცემლობა ,,საარი’’, 2021, 360 გვ.

ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის კოორდინაციის მნიშვნელობა საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში /სამეცნიერო რედაქტორი: აკად. ვ. პაპავა/. თბილისი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 2009, 255 გვ.

დამხმარე მეთოდური მასალა:

ბიზნესის ფინანსური ანალიზი (თეორია და პრაქტიკა) /რედაქტორი: პროფ. თ. გამსახურდია/. თბილისი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 2007, 172 გვ.

 

სამეცნიერო სტატიები:

On the Issue of Determining the Size of the Public Sector of the Economy. "Three Sea Economic Journal", 2022, Vol. 3, No. 3. 

აზარტული თამაშების სათამაშო ბიზნესად ტრანსფორმირების რეტროსპექტივა და თანამედროვე პარადიგმა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ა.რ. რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის ,,შრომები''-VIII, 2022.

სათამაშო ბიზნესის ეკონომიკაზე ზეგავლენის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში. ,,ეკონომისტი'', 2022, 3, ტომი XVIII.

სადივიდენდო პოლიტიკის რეგულირების მექანიზმები საქართველოს ბიზნესსექტორში. ,,ეკონომიკა და ბიზნესი’’, 2020, №2.

თავისუფალი ეკონომიკური ზონები საქართველოს ეკონომიკაში: რეალური ეფექტი თუ ,,სპილო ოთახში’’?! ,,ეკონომიკა და საბანკო საქმე’’, 2020, ტომი 7, №1.

Casino Industry in the Transition Economy of Georgia. 20th International Conference on Social Sciences. Conference Proceedings (European Journal of Economics and Business Studies) - Volume 5), 2019.

ფულადი ნაკადების ანალიტიკური მნიშვნელობა კომპანიათა ფინანსურ გადაწყვეტილებებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია. თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. კონფერენციის მასალები. 2019.

სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები: პრაგმატულ-კონცეპტუალური მიდგომები. ჟურნ. ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“, 2018, ტომი XI, №1.

ფინანსური ინდექსების მნიშვნელობა ბიზნესსუბიექტების ფინანსურ ანალიტიკაში. ჟურნ. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი'', 2018, №5.

კორპორაციული ანგარიშგების როლი ფინანსური ბენჩმარკინგის სისტემის ფორმირებასა და განვითარებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. კონფერენციის მასალები. 2018.

Peculiarities of the "Estonian” Tax Model in Taxation System of Georgia. European Journal of Interdisciplinary Studies. 2018. Vol. 1, Issue 1. 

Investment Strategy of Georgia as a Country of Transition Economy: Trends, Problems, Prospects. 15th International Conference on Social Sciences. Conference Proceedings (European Journal of Marketing and Economics - Volume 1), 2018.

სათამაშო ბიზნესის საფინანსო-ეკონომიკური და სოციალურ-ეკონომიკური დეტერმინანტები. ჟურნ. ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა“, 2017, №2.

სახელმწიფო საბიუჯეტო პოლიტიკის ზოგიერთი პრობლემატური საკითხის შესახებ. ჟურნ. ,,ეკონომისტი“, 2017, ტომი 3.

საინვესტიციო და საპრივატიზაციო პოლიტიკის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. თსუ-ს შრომების კრებული, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში.  2017.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

Casino Industry in the Transition Economy of Georgia. 20th International Conference on Social Sciences. Zurich (Switzerland). September 6-7, 2019.

ფულადი ნაკადების ანალიტიკური მნიშვნელობა კომპანიათა ფინანსურ გადაწყვეტილებებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია – საქართველოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. კონფერენციის მასალები. 1 ნოემბერი – 28 დეკემბერი. 2019.

The Role and Significance of Fiscal and Monetary Policy Coordination in Macroeconomic Equilibrium (At the Example of Transition Economy of Georgia). South East European University. ISCBE’’18. 2ND International Scientific Conference on Business and Economics – Business Education in the 21st century (Macedonia). May 25, 2018.

ფინანსური ინდექსების მნიშვნელობა ბიზნესსუბიექტების ფინანსურ ანალიტიკაში. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – თანამედროვე გლობალიზაციის აქტუალური სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები. ევროპის უნივერსიტეტი. 30 ივნისი, 2018.

კორპორაციული ანგარიშგების როლი ფინანსური ბენჩმარკინგის სისტემის ფორმირებასა და განვითარებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 6-7 ივლისი, 2018.

Investment Strategy of Georgia as a Country of Transition Economy: Trends, Problems, Prospects. 15th International Conference on Social Sciences. KU Leuven (Belgium). July 13-14, 2018.

საინვესტიციო და საპრივატიზაციო პოლიტიკის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. თსუ, 3-4 ნოემბერი, 2017.

 

სხვა აკადემიური აქტივობა:

დაცული დისერტაცია ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად (თანახელმძღვანელი) / გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (ბიზნესისა და მართვის სკოლა).

სადისერტაციო ნაშრომის შემფასებელი/რეცენზენტი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი).

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

– შიდა აქტივობები

24-25/06 – 2017 – Suvvy Consulting - Course: ''Financial Analysis and Macroeconomics''.

30/03-30/05 – 2017 – ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - კურსი: ,,ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა''.

05.03.2016 – ტრენინგ ცენტრი განვითარების აკადემია - სემინარი: ,,მართვის თანამედროვე მეთოდები''.

2012 წლის 23 თებერვლიდან 2013 წლის 23 თებერვლამდე – სერტიფიცირებულ ფინანსურ მენეჯერთა ინსტიტუტის /ლონდონი/ ასოცირებული ტუტორი (ფინანსური მენეჯმენტი და ფინანსური ანალიზი), Reg N FM 351131.

 

– გარე აქტივობები:

03-05/11 – 2014

საფრანგეთი  – დემოკრატიის მესამე მსოფლიო ფორუმი (ევროპის საბჭო).

20/08-14/09 – 2012

დიდი ბრიტანეთი – პროფესიული განვითარების  პროგრამა: ფინანსები და ფინანსური სერვისები.

 

– სხვა აქტივობები

06-08. 06. 2023 - PULSAR/Public Financial Management - 7th Joint Education and Financial Reporting Communities of Practice Workshop / World Bank Group. Batumi.

19-21.12. 2017 – Training: RESULT (Research and Education Systems Unified as Learning Tools).

18.08. 2016 – International Casino Forum. Speaker (Topic: "Casino Industry’s Role in the Regional Economy’’). Batumi.

14-15.07. 2016 – მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,,საქართველოს ევროპული გზა’’  –  ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე-DCFTA. ბათუმი.

14–15.06. 2016 – Pear-to-Pear Learning Conference – Investment Policy and Promotion. / World Bank Group. Batumi.

8.06.2016 – HTLroundtable Euriasia/ PKF. Speaker (Topic: "Investment Climate of the Ajara Region’’). Tbilisi.

01-02.07.2015 – Georgia-Spain Multilateral Partnership Meeting/ The Spain Trade and Investment (ICEX). Speaker (Topic: "Potential State Investment Projects in the Ajara Region’’). Tbilisi.

15.08.2015 – ევროპის ეკონომიკური კონგრესი – ევროპა და საქართველო: სამომავლო პერსპექტივები და ინვესტირების შესაძლებლობები. /ევროპის ეკონომიკური სენატი და საქართველოს ბიზნეს კლუბი. ბათუმი.

02.10.2014 – სემინარი: ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების (DCFTA) პერსპექტივები - სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები ევროკავშირთან ვაჭრობაში. /ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო (EUGBC). ბათუმი.

06-08.12.2013 – Conference: Public-Private Partnership (PPP)/ World Bank Group. Batumi.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული, გერმანული / ლათინური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Access / SPSS Statistics.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა