ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თამარ ღოღობერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამდივნოს უფროსი
დაბადების თარიღი: 07/06/1984
მისამართი: ქ. ბათუმი, გორგასალის ქ. 150, ბ.25-26
ელ-ფოსტა: tamar.gogoberidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995558277727
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი/ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: დასავლეთ ევროპული ენები და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: სოციალურ მეცნიერება, ბიზნესი და სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

დაზღვევა, საბანკო საქმე

სამუშაო გამოცდილება:

2021-დღემდე - ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამდივნოს უფროსი

2020-2021წწ.- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2015-2020 წწ.- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის სპეციალისტი

2011-2015 წწ.- სს “პროგრესბანკი“-ს კლიენტთა მომსახურების ოპერატორი

2006-2011 წწ.- სს „საქართველოს ბანკი“-ს უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Vladimer Glonti, Asie Tsintsadze, Lela Oniani, Tamar Ghoghoberidze,  (2023), "Risk Management Problems and the Role of Insurance in Developing Countries",  Montenegrin Journal of Economics


ასიე ცინცაძე, თამარ ღოღობერიძე, (2022),  "რისკების გავლენა კომპანიის ფინანსურ მდგრადობაზე და რისკ-მენეჯემნტის პრობლემები", INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT


Asie Tsintsadze, Vladimer Glonti, Tamar Ghoghoberidze,  (2022), "Georgia's Reform of the Pension System and Demographic Dividend",  Mathematical Statistician and Engineering Applications


Lela Oniani, Merab Diasamidze, TamarGogoberdze (2022), "Deposit savings and criteria impacting its usefulness", Mathematical Statistician and Engineering Applications


თამარ ღოღობერიძე,ლელა ონიანი,ასიე ცინცაძე  (2021).  მონოგრაფია “ეფექტურ, რისკ-მენეჯმენტზე მოქმედი ფაქტორების სრულყოფის გზები თანამედროვე საბანკო სისტემაში” გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბილისი


Vladimer Glonti,Tamar Ghoghoberidze, Zaza Beridze(2020), "Dynamical estimation and prediction of business value of regional insurance companies", Economic and Social Development: Book of Proceedings


Asie Tsintsadze, Tamar Gogoberidze (2019), "Risk Analysis in Professional Terms and Insurance Tariff Algorithm", European Journal of Sustainable Development


Vladimer Glonti, Asie Tsintsadze, Lela Oniani, Tamar Gogoberidze (2019), "Empirical analysis of financial and non-financial risks of the commercial bank", European Journal of Sustainable Development


A Tsintsadze, Т Ghoghoberidze (2019), "Pension system from state pension to private accumulation system", Минск: Институт бизнеса БГУ


Asie Tsintsadze, Lela Oniani, Tamar Gogoberidze (2018), "Determining and predicting correlation of macroeconomic indicators on credit risk caused by overdue credit", Banks & bank systems


Asie Tsintsadze, Tamar Gogoberidze  (2016), "The Role of Busines Social Responsibility in Managing the Social Risks", Inovative Economics and Management-International Scientific refereed and Reveived Journal

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2018 წლის 24 ივნისი. 

„რისკ კულტურა ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“

IV სართაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები"

ქ. ბათუმი

https://nier.ge/images/2_2018.pdf

2017 წელი

„საბანკო რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდი“

თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები

ქ. ქუთაისი

https://ejournals.atsu.ge/BLSS2017/eJournal/Papers/OnianiLela.pdf

13-14 ნოემბერი, 2015

„საბანკო პროდუქტების გასაღების მართვის თანამედროვე ასპექტები“

თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქ. ქუთაისი

http://ejournals.atsu.ge/BLSS2015/eJournal/Papers/OnianiLela.pdf

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2021-2023

Erasmus+

საგრანტო პროექტი “საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, მართვისა და ინდუსტრიული კომპონენტების ერთობლიობა კლიმატის მართვისა და კლიმატის ცვლილების პრევენციისთვის” (CLIMAN) ,,საგრანტო პროექტი“, N 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP

მკვლევარი, ტექნიკური პერსონალი,

ადმინისტრაციული პერსონალი

2020-2022

ბსუ

დაგროვებითი საპენსიო სისტემით მისაღები სოციალური სარგებლის ღირებულების პროგნოზირება გრძელვადიანი დეპოზიტის ღირებულების ცვლილების მიხედვით

ძირითადი პერსონალი

2020-2021

ბსუ

საქართველოში არსებული სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების ეფექტიანობა და გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე

ძირითადი პერსონალი (დაუფინანსებელი, შეფასების ქულა 90)

2019-2020

ბსუ

დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის ეფექტიანობის შეფასება და მისაღები პენსიის მომავალი ღირებულების პროგნოზირება

დამხმარე პერსონალი (დაუფინანსებელი, შეფასების ქულა 84)

2019-2020

ბსუ

მცირე ბიზნესის საგადასახადო რეფორმის პირველადი შედეგები და პერსპექტივები საქართველოში

ძირითადი პერსონალი (დაუფინანსებელი, შეფასების ქულა 90)

2013-2016

ტემპუსი

ტემპუსის საგრანტო პროექტის “Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighbourhood Countries through Cultural and Structural Adaptations (PICASA) (2013-2016)

დამხმარე პერსონალი

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სტაჟირება, ტრენინგები, კონფერენციები

  1. სერთიფიკატი- ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის 1. პრობლემები თანამედროვე პირობებში“ ქ. ბათუმი, 16 დეკემბერი, 2019წ.
  2. სერთიფიკატი- Global marketing: analysis and challenges of our time, ქ. ბათუმი, 16-17 მაისი, 2019წ.
  3. სერთიფიკატი- VIII International scientific and practical conference “Modern problems of economics”, ქ. კიევი, უკრაინა, 16 ოქტომბერი, 2018წ.
  4. სერთიფიკატი- ბირთვული გაუვრცელებლობის და გლობალური უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, ბსუ,12-13 სექტემბერი, 2018წ.
  5. სერთიფიკატი- IV International Scientific-Practical Conference “Modern technologies, socio-economic development problems and ways of solving them” ქ. ბათუმი, საქართველო, 24 ივნისი, 2018წ.
  6. სერთიფიკატი- ბირთვული გაუვრცელებლობის და გლობალური უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, ბსუ, 13-14 სექტემბერი, 2017წ.
  7. სერთიფიკატი- ბირთვული გაუვრცელებლობის და გლობალური უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, ბსუ, 4-8 სექტემბერი, 2016წ.
  8. სერთიფიკატი- II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის „ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები“ ბსუ
  9. სერთიფიკატი- International Scientific Conference “Economic, legal and Social Problems of Modern Development” , ქ. ქუთაისი, 13-14 ნოემბერი, 2015წ.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე პროგრამები

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა