ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
ლეილა ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: tsetskhladze.leila@bsu.edu.ge
  
განათლება
 • 25.06.2012 -  ბიზნესის მართვის დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ბიზნესი, სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა, ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება
სამუშაო გამოცდილება
 • 19.09.2023 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
 • 16.09.2013 - 19.09.2023 ასისტენტ–პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
 • 02.10.2012 - 02.10.2013 უფროსი მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.10.2012 - 30.06.2014 უფროსი მასწავლებელი, წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 02.10.2006 - 02.10.2012 მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2001 - 01.09.2002 ეკონომისტი, შპს "მერიდიანი XXI"
 • 02.09.2000 - 30.06.2003 მოწვეული პედაგოგი, ბათუმის მ. აბაშიძის სახელობის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
 • 02.09.1998 - 31.05.2004 მოწვეული პედაგოგი, ბათუმის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი " მეგობრობა", საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ფაკულტეტი .
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Modern challenges and small and medium enterprise development trends in Georgia 
  International Journal of Professional Business Review, Vol. 8 No. 7 (2023), 2023, 18 (თანაავტორ(ებ)ი: რეზო მანველიძე, ლაშა მანველიძე)
 • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL AND MEDICAL TOURISM 
  BUSINESS ORGANIZATION STRATEGY UNDER UNCERTAINTY / ORGANIZATION’S STRATEGY VS REALITIES OF THE VUCA-WORLD, კონფერენციის მასალები, 2021, 85-90 (თანაავტორ(ებ)ი: Sopio Bakuridze)
 • Actual problems for logistics management and strategies of supply chain in Georgia 
  MATEC Web of Conferences, Volume 339, 2021, 10 (თანაავტორ(ებ)ი: Nanuli Makharadze, Irma Chkhaidze, Nato Jabnidze, Nazi Baratashvili)
 • Food security problems for developing countries in the conditions of COVID-19: case of Georgia 
  Economics. Ecology. Socium, Vol. 5,No.2, , 2021, 10 (თანაავტორ(ებ)ი: Nato Jabnidze, Ia Meskhidze)
 • СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ГОСУДАРСВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «DEVELOPMENT OF ACCOUNTIING,, AUDIIT,, AND TAXATIION IN THE CONDIITIIONS OF IINNOVATIIVE TRANSFORMATIION OF SOCIIO--ECONOMIIC SYSTEMS» მასალები, ---, 2020, 367-370 (თანაავტორ(ებ)ი: ნატო ჯაბნიძე)
 • THE ROLE OF STATE PROGRAMS IN THE TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN SECTOR IN AJARA AR 
  სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, No 54, 2020, 130-139 (თანაავტორ(ებ)ი: Nato Jabnidze, Ia Meskhidze)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • ლოგისტიკურ სისტემებთან დაკავშირებული გამოწვევები  
  მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ ISTSML – 2023, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2023, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: –––)
 • ადრეული განათლების ეკონომიკური მნიშვნელობა 
  მეორე საერთაშორისო კონფერენცია „ადრეული განათლება და ზრუნვა“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2023, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: რეზო მანველიძე)
 • ბიზნესის სტიმულირების პოსტპანდემიური სოციალურეკონომიკური სტრატეგიის ფორმირების ზოგიერთი საკითხი 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2022, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: რეზო მანველიძე)
 • ლოგისტიკური სისტემის კონკურენტუნარიანობის რეგიონული ასპექტები 
  VI International Scientific Conference „SUSTAINABLE TRANSPORT SYSTEM AND MARITIME LOGISTICS “ ISTSML 2022, BATUMI NAVIGATION TEACHING UNIVERSITY BATUMI, GEORGIA, 2022, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ნატო ჯაბნიძე, ბადრი გეჩბაია)
 • OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL AND MEDICAL TOURISM  
  International Scientific and Practical Conference "BUSINESS ORGANIZATION STRATEGY UNDER UNCERTAINTY / ORGANIZATION’S STRATEGY VS REALITIES OF THE VUCA-WORLD", Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 2021, უკრაინა, კიევი (თანაავტორ(ებ)ი: სოფიო ბაკურიძე)
 • Actual problems for logistics management and strategies of supply chain in Georgia 
  International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics ISTSML 2021, Batumi Navigation Teaching University, 2021, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: Nanuli Makharadze, Irma Chkhaidze, Nato Jabnidze, Nazi Baratashvili)
 • The Role of State Programs in the Transformation of the Agrarian Sector in Ajara AR 
  21 th International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2020 , Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2020, Jelgava, Latvia (თანაავტორ(ებ)ი: ნ. ჯაბნიძე, ი. მესხიძე)
 • ეროვნული სასურსათო პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე დამკვიდრების შესაძლებლობები 
  ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია "ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის პრობლემები თანამედროვე პირობებში", ბსუ, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი, 2019, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ნატო ჯაბნიძე)
 • სახელმწიფოსა და ბიზნესის ინტერესების ფორმირების ზოგიერთი თავისებურება 
  მე-2 ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედების თანამედროვე გამოწვევები, ბსუ, 2019, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ----)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
წარდგენილი
 • 02.2020 - აჭარის სოფლის მეურნეობაში სხელმწიფო და კერძო რესურსების ტრანსფორმაციისა და ოპტიმიზაციის მიმართულებები
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2023
 • სხვა აქტივობა, 2023
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2021
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2021 
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2021 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 02.12.2023 "კვლევის სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში". ტრენინგის ორგანიზატორია ინოვაციური განათლების ცენტრი. , ბსუ
 • 14.11.2023 - 15.11.2023  "როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისათვის მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად". ტრენინგის ორგანიზატორია ინოვაციური განათლების ცენტრი., ბსუ
 • 15.05.2021 - 15.08.2021 „აკადემიური წერა აკადემიური პერსონალისათვის“. ტრენინგის ორგანიზატორია სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში, შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით. ტრენინგს უძღვებოდნენ სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის პროფესორი, დოქტორი ტომას იონტერი და პროფესორი ბენუა პელოპიდასი. , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.09.2018 Varna Free University "Chernorizets Hrabar". international internship on the topic of: Innovations in science:The challenges of our time. 4 (four) ECTS. Certificate №. C-9131. , Varna, republic of Bulgaria
 • 15.07.2015 „ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“, ორგანიზებული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის მიერ. , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 19.07.2014 "ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის". ორგანიზებული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის მიერ. , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 23.09.2013 - 27.09.2013 "University - Enterprise Cooperation", organized under the TEMPUS Project: "Building capacity for University-Enterprise partnerships towards competency based training in Armenia, Georgia and Ukraine. 516613-TEMPUS-JPHES" , Batumi Sota Rustaveli Tsate University

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა