პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ნორმატიული დოკუმენტები

ბსუ-ს პროფესიული სტუდენტის შუალედური შეფასების წესი

პროფესიული განათლების მიმართულებით ბსუ-ს სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

უწყვეტი განათლების მიმართულებით ბსუ-ს მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამების მსმენელებზე გასაცემი სერტიფიკატის ფორმის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის  პროფესიული პროგრამების მართვის მიმართულებით დასაქმებული პერსონალის  ფუნქციათა (სამუშაო) აღწერილობის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის წესი

პროფესიული განათლების მიმართულებით ბსუ-ს განვითარების გრძელვადიანი (შვიდწლიანი) და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები

ბსუ-ს წესდება

საუნივერსიტეტო ნორმატიული აქტები

საქართველოს კანონმდებლობა

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესის  დამტკიცების შესახებ

პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან დასადები  შრომითი ხელშეკრულებნის ფორმების დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგის დადასტურების უწყისისა და განმეორებითი ინდივიდუალური უწყისის ფორმის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული პროფესიული განათლების მასწავლებლების შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის N06-01/07 დადგენილება  ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის ასისტენტის ფუნქციათა აღწერილობა

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმით განხორციელების პროცესში ჩართული  პრაქტიკის ობიექტის შეფასების წესი


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა