ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
ნინო მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ-პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: nino.mamuladze@bsu.edu.ge
  
განათლება
 • 20.07.2017 -  ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტირება, მარკეტინგი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 26.07.2010 -  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, ბიზნესის ადმინისტრირება, მარკეტინგი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 23.07.2010 -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ბიზნესი, მარკეტინგი, მომხმარებელთა ქცევა.
სამუშაო გამოცდილება
 • 15.09.2021 - დღემდე ასისტენტ პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.09.2018 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 15.09.2015 - 15.07.2018 მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 15.09.2013 - 14.07.2021 მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • modern trends in marketing development and its influence on companies’ activities  
  Innovative Economics and Management, 11, 2024, 1-8 (თანაავტორ(ებ)ი: Mamuladze Gela)
 • STRATEGIC APPROACHES OF COMPANY’SIMAGE MANAGEMENT IN MODER CONDITIONS 
  ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, 10, 2023, 15-23 (თანაავტორ(ებ)ი: გელა მამულაძე)
 • The algorithm for developing value-based marketing strategies in Georgian tourist companies 
  ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, 9, 2022, 32-41
 • მომხმარებელთა ქცევის მახასიათებლები სოციალურ ქსელში 
  პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“ - მასალების კრებული, -, 2022, 535-541
 • Public Relations as the main method of promotion in tourism 
  Украiна у свiтових глобалiзацiйних процесах: культура, Экономика, суспiльство – IV мiжнародна науково-практична конференцiя. Тези доповiдей. , -, 2022, 45-47 (თანაავტორ(ებ)ი: ნათია ბერიძე)
 • სავაჭრო კომპანიის კომუნიკაციური პოლიტიკა და მისი თავისებურებები საქართველოში 
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ალფრედ კურატაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთვისადმი მიძღვნილი - სამეცნიერო კონფერენციის ,,XXI საუკუნის ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოწვევები“ - მასალების კრებული., -, 2021, 204-208
 • მარკეტინგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმის სფეროში 
  ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურა და ხელოვნება თანამედროვე კონტექსტში“, მასალების კრებული., ., 2019, ---
მონოგრაფია
 • ქართული ტურისტული ფირმების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების გზები ფასეულობების საფუძველზე 
  კალმოსანი, 978-9941-9597-2-1, 2023, 254
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • მარკეტინგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და მისი გავლენა კომპანიების საქმიანობაზე 
  მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ , ბათ7უმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი -BATUMI NAVIGATION TEACHING UNIVERSITY, 2023, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: გელა მამულაძე)
 • კომპანიის იმიჯის როლი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება, ბსუ, 2022, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: გელა მამულაძე)
 • მომხმარებელთა ქცევის მახასიათებლები სოციალურ ქსელში 
  პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“ , ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. , 2022, თბილისი
 • სავაჭრო კომპანიის კომუნიკაციური პოლიტიკა და მისი თავისებურებები საქართველოში 
  პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ალფრედ კურატაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი - სამეცნიერო კონფერენციის ,,XXI საუკუნის ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოწვევები“., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. , 2021, თბილისი
 • მომავლის მარკეტინგი და მისი განვითარების ტენდენციები
  ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის პრობლემები თანამედროვე პირობებში, ბათუმის შოთა რსთველის სახელმწიფო , 2019, ბათუმი
 • მარკეტინგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმის სფეროში 
  ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურა და ხელოვნება თანამედროვე კონტექსტში“., ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, 2019, ბათუმი
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 02.2023 - 12.2023 - „უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე 
  ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი , პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2022 
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2022
 • სხვა აქტივობა, 2021
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2020
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 07.12.2023 როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციიისათის მოქმედი სტარნდარტების შესაბამისად, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 28.11.2023 საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 24.11.2023 როგორ გავხადოთ ლექცია/სემინარი ინტერაქტიული (სწავლების აქტიური მეთოდები), ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 25.12.2021 ,,კვლევის სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 16.05.2019 მარკეტინგისა და პრომოუტინგის ბაზისები, .

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა